Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
ADHD u dítěte v předškolním věku
Název práce v češtině: ADHD u dítěte v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: ADHD children in preschool age
Klíčová slova: Hyperaktivita, ADHD, dítě, výchovné přístupy a zásady, diagnostika, spolupráce, mateřská škola, rodina,
Klíčová slova anglicky: Hyperactivity, ADHD, child, educational approaches and principles, diagnosis, cooperation, kindergarten, family
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2017
Datum zadání: 17.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce bude o „ADHD u dítěte v předškolním věku.“ Práce bude rozdělena na dvě části. Teoretická část bude obsahovat poznatky z odborné literatury- vymezení pojmu ADHD, etiologii, diagnostiku, typické projevy ADHD, přidružené poruchy, možnosti reedukace a způsoby léčby. Hlavním bodem práce budou specifika ADHD u dítěte v předškolním věku. Zaměřím se na zásady při výchově těchto dětí, na akceptování diagnózy v rodině a její přístup k dítěti se syndromem ADHD a možnosti výchovné podpory dítěte s ADHD v mateřské škole.
Praktická část bude věnovat charakteristice dětí z mateřšké školy speciální pozorovaných během mé praxe. V úvodu bude krátká charakteristika místa šetření, a dále pak interpretace rozhovorů vedených s paní zástupkyní, učitelkami a s rodiči dětí. Cílem rozhovorů bude zjistit informace o spolupráci rodičů, MŠ a dalších odborníků. Od rodičů dětí a učitelek chci zjistit informace ohledně jejich informovanosti o syndromu ADHD, o dítěti, o výchově. Výstupem mé práce budou podněty a postřehy od rodičů i učitelek, které by měly pomoci k lepší diagnostice a spolupráci MŠ, pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) a speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) a dalšími odborníky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will be about "ADHD in a pre-school child." The work will be divided into two parts. The theoretical part will include findings from the literature - delineation of the concept of ADHD, etiology, diagnosis, typical symptoms of ADHD, associated disorders, possibilities of reeducation and treatment methods. The main point of the work will be the specifics of ADHD in a pre-school child. I will focus on the principles of educating these children, accepting a diagnosis in the family and its access to a child with ADHD syndrome, and the possibilities of educating the child with ADHD in kindergarten.
The practical part will be devoted to the characteristics of children from the kindergarten specially observed during my practice. In the introduction, there will be a brief characterization of the place of inquiry, as well as the interpretation of the interviews with the deputy, teachers and parents of the children. The aim of the interviews will be to find out about the cooperation of parents, kindergartens and other professionals. From parents of children and teachers, I want to find information about their awareness of ADHD, the child, and the upbringing. The output of my work will be suggestions and insights from both parents and teachers, which should help to better diagnose and co-operate the kindergarten, the pedagogical-psychological counseling center (PPP) and the special pedagogical center (SPC) and other specialists.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK