Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence šikany pomocí metod dramatické výchovy.
Název práce v češtině: Prevence šikany pomocí metod dramatické výchovy.
Název v anglickém jazyce: The prevention of bullying through the methods of Drama in Education.
Klíčová slova: šikana, prevence, dramatická výchova, metody dramatické výchovy, strukturované drama, třídní učitel, školní třída
Klíčová slova anglicky: bullying, prevention, drama education, methods of drama education, structured drama, head teacher, classroom
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2017
Datum zadání: 15.02.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl diplomové práce:

Nabídnou prostřednictvím zážitku a zkušeností z průběhu strukturovaného dramatu žákům možnosti, jak zasáhnout v případě, že jsou přímými svědky šikany.

Postup při realizaci:
1) Studium odborné literatury
2) Zjištění možností, kam se škola může obrátit v případě šikany.
3) Návštěva různých základních škol, zjištění výskytu a průběhu šikany na 1. stupni ZŠ.
4) Formulace výzkumných otázek, resp. hypotéz.
5) Tvorba dotazníků pro děti.
6) Tvorba strukturovaného dramatu, které bude vycházet ze skutečných příběhů šikany, zjištěných v začátku práce.
7) Výběr konkrétních tříd 1. stupně pro realizaci praktické části.
8) První dotazníkové šetření ve vybraných třídách.
9) Realizace strukturovaného dramatu v těchto třídách.
10) Další dotazníkové šetření ve vybraných třídách.
11) Vyhodnocení dotazníků.
12) Vyhodnocení výzkumných otázek, resp. hypotéz.

Seznam odborné literatury
Clark, Jim a kol...............................................................................Lekce pro život Brno, 2008

Gavora, P.................................................Úvod do pedagogického výzkumu, Paido, Brno 2000

Koťátková,S a kol..................Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Karolinum Praha 1998

Marušák,R.,Králová,O., Rodriguezová,V..........................Dramatická výchovy v kurikulu
současné školy Portál, Praha 2008

Saxtonová,J Morganová,N................................................Vyučování dramatu STD Praha 2001

Svozilová,D..........Analýza strukturované dranmatické hry v kontextu DV JAMU Brno 2005

Ulrychová,I............................................................................Drama a příběh, AMU Praha 2007

Předběžná náplň práce
Diplomová práce je věnována tématu prevence šikany pomocí metod dramatické
výchovy. Její teoretická část je odborným podkladem, z nějž vychází celá praktická část.
Umožňuje hlubší náhled do problematiky šikany. Skrze ni se můžeme dozvědět, co pojem
šikana znamená. Jaké jsou její hlavní rysy a formy, abychom ji mohli lépe odhalit. Kdo
šikanu tvoří, kdo tedy je jejím hlavním aktérem. Co vede člověka k šikanování, jaké jsou
její hlavní příčiny. S čímž souvisí i následky šikany. Dále se teoretická část věnuje
vyšetřování, prevenci šikany a nesmíme opomenout kapitolu, která nám přibližuje
prostředí dramatické výchovy, neboť právě o ni se opírá praktická část. Těžištěm praktické
části je tvorba projektu, který je zacílen na realizaci strukturovaného dramatu, které se
věnuje prevenci šikany pomocí metod dramatické výchovy. Součástí praktické části je i
dotazník, který představuje pohled učitelů na užití metod dramatické výchovy jako účinné
prevence šikany. Můžeme se dozvědět jaká úskalí, ale i výhody projekt přináší a jak
vypadal průběh jeho realizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis is focused on prevention of bullying using dramatic-educational methods. The
theoretical part is the base for the practical part. It allows a deeper insight into this topic.
Thanks to the practical part, we can deeper understand the essence of the concept of
bullying. Moreover, revealing the main features and forms will can better reveal it in the
future. It shows who creates it, who is the actor of bullying. Also who leads it for what
reasons and causes. It also deals with the consequences of bullying. Further, the theoretical
part deals with diagnostics and prevention of bullying. We should not forget to name the
chapter which brings us closer to the “environment” of dramatic education because it
forms a base for the practical part. Another basis of the work is the creation of the project
which is aimed at implementation of structured drama that is focused on prevention of
bullying using methods of dramatic education. Another part of the practical part is a
questionnaire which represents teacher’s points of view on used methods of dramatic
education as an effective prevention of bullying. In the end, we can find out which pitfalls
as well as advantages brought this project I have made and how did it went
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK