Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Dvanáctiletí" – obsahová analýza studentských esejů
Název práce v češtině: "Dvanáctiletí" – obsahová analýza studentských esejů
Název v anglickém jazyce: "Twelve and Holding" – content analysis of student essays
Klíčová slova: profesní vidění, dospívání
Klíčová slova anglicky: professional vision, getting mature
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2017
Datum zadání: 14.02.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomantky je zpracovat obsahovou analýzu písemných esejů (seminárních prací) studentů 1. ročníku kombinované formy oboru Učitelství pro 1. stupeň k filmu Dvanáctiletí (Michael Cuesta, USA, 2005, 90 minut). Tato seminární práce byla zadána studentům v rámci kurzu Úvod do pedagogiky v akademickém roce 2014/15. Jelikož jsou tito studenti praktikujícími učiteli, je hlavním cílem výzkumu posoudit, zda takto zadaná seminární práce může mít potenciál diagnostiky profesního vidění těchto studentů-učitelů na jejich vstupu do pětiletého magisterského studia.
Diplomantka si stanoví např. tyto dílčí cíle výzkumu (zejména ve vztahu ke kategorii profesní vidění – všímání si (noticing/selective attention) a uvažování založené na vědění (knowledge-based reasoning):
- Kategorizovat, kterých klíčových momentů si studenti všímají, jak je interpretují a hodnotí.
- Posoudit, jaká je kvalita profesního vidění studentů (zcitlivění k tématu)?
- Popsat, zda, popř. jakým způsobem se do studentských reflexí promítá jejich profesní zkušenost, profesní etika, kulturní hodnoty apod.? Přicházejí s variantními scénáři řešení situace vyobrazené ve filmu?

Doporučená metoda: otevřené kódování

Vedoucí práce poskytne diplomantce předmětné studentské práce. Studentka se zavazuje k dodržení etických zásad výzkumu, zejména anonymizace studentů.
Seznam odborné literatury
K PROBLEMATICE PROFESNÍHO VIDĚNÍ např.
Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., Hublová, G. (2014). Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Dostupné z WWW: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2565&lang=cs
Minaříková, E., Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Dostupné z WWW: https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/774/696Langmeier
Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Dostupné z WWW: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11138&lang=cs
Syslová, Z. (2016). Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. Dostupné z WWW: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=11537&edmc=11537

K PROBLEMATICE FILMOVÉ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVY
Krátká, J., Vacek, P. (2008). Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy. ISBN 978-80-210-4684-9

K PROBLEMATICE FILMU
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. ISBN 978-80-246-2153-1.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. ISBN 80-247-1284-9.

FILM DVANÁCTILETÍ
http://www.csfd.cz/film/183240-dvanactileti/prehled/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK