Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Realizace výchovy ke zdraví na vybrané základní škole
Název práce v češtině: Realizace výchovy ke zdraví na vybrané základní škole
Název v anglickém jazyce: Realization of health education at a chosen elementary school
Klíčová slova: Výchova ke zdraví, zdravotní gramotnost,zdravý životní styl,pohybové aktivity, škola
Klíčová slova anglicky: Health education, health literacy, healthy lifestyle, physical activity, school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2015
Datum zadání: 06.02.2015
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu: Realizace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na vybrané základní škole.
2. Formulace problému, který bude v práci řešen: Zjistit úroveň znalostí, postojů a vnímání žáků ve spojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví, především se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví.
3. Cíl práce: Cílem práce je zjistit postoje žáků druhého stupně vybrané školy ke vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví a zjistit, jak se výuka výchovy ke zdraví promítla do života žáků druhého stupně vybrané školy a nakolik ovlivnila jejich názory a postoje ke zdravému životnímu stylu.
4. Charakteristika metod: V teoretické části budou pomocí odborné literatury, vymezeny základní pojmy. V části praktické proběhne výzkumné šetření, které bude pomocí dotazníků zjišťovat postoje žáků k výukovému předmětu Výchova ke zdraví a jejich názory a postoje ke zdravému životnímu stylu.
Seznam odborné literatury
ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA, 2010 Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3213-8.
ČEVELA, Rostislav, Zdeněk KALVACH a Libuše ČELEDOVÁ, 2012 Sociální gerontologie: úvod do problematiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3901-4.
MARÁDOVÁ, Eva, 2014 Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-662-8.
Předběžná náplň práce
Struktura práce: Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jako je zdraví, zdravý životní styl, zdravotní gramotnost. Podrobněji popisuje v rámci RVP vzdělávací oblast Člověk a zdraví.
Praktická část zjišťuje postoje žáků vybrané školy ke vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví a jejich názory a postoje ke zdravému životnímu stylu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part deals with the specification of basic concepts, such as health, healthy lifestyle, health literacy. It describes in details educational sphere of Human and health within the RVP.
The practical part investigates the attitudes of pupils in selected schools to the educational field of Health Education and their opinions and attitudes to healthy lifestyle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK