Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenost stigmatizace u lidí s afektivní poruchou
Název práce v češtině: Zkušenost stigmatizace u lidí s afektivní poruchou
Název v anglickém jazyce: Experience of stigmatization in people with affective disorder
Klíčová slova: stigmatizace, afektivní porucha, interpretativně-fenomenologická analýza
Klíčová slova anglicky: stigmatization, affective disorder, interpretative-phenomenological analysis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2017
Datum zadání: 09.02.2017
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stigmatizace, prožívané lidmi, kterým byla diagnostikována afektivní porucha. Obsahem teoretické části je vyjasnění konceptu stigmatizace a pojednání o různých přístupech ke zkoumané problematice. Empirická část bude pojata na základě pricnipu kvalitativního výzkumu.
Seznam odborné literatury
OCISKOVÁ, Marie a Ján PRAŠKO. Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5199-3.

GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Most (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-21-0.

VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
Předběžná náplň práce
Bude provedena řada hloubkových rozhovorů s osobami, kterým byla diagnostikována afektivní porucha osobnosti. Data budou vyhodnocena prostřednictvím interpretativně-fenomenologické analýzy. Výzkumná zjištění budou konfrontována s koncepty a přístupy zpracovanými v teoretické části.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK