Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volný čas dětí na 1. stupni základní školy v Praze
Název práce v češtině: Volný čas dětí na 1. stupni základní školy v Praze
Název v anglickém jazyce: Free time of elementary school children in Prague
Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, faktory ovlivňující volný čas dětí
Klíčová slova anglicky: free time, free time activities, factors affecting children´s free time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2017
Datum zadání: 09.02.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce: hlavním cílem práce bude zjistit, jak tráví děti mladšího školního věku v hlavním městě volný čas, dílčím cílem potom zjistit kritéria, dle kterých rodiče vybírají kroužky pro své dítě a jaké jsou problémové faktory pro jejich zajištění.
Struktura práce:
a) v teoretické části na základě studia odborné literatury vymezit základní pojmy vztahující se k tématu volný čas.
b) praktická část se zaměří na oblasti zájmového vzdělávání a na podmínky a důležitá kritéria při volbě zájmových kroužků.
Metody: dotazník.

Seznam odborné literatury
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-471-6.
HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
CHAMOUTOVÁ, Kateřina a Hana CHAMOUTOVÁ. Duševní hygiena: Psychologie zdraví. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2006. ISBN isbn80-213-1452-4. str. 13
JANIŠ, Kamil. Úvod do problematiky volného času. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-530-7.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat volným časem dětí mladšího školního věku a faktory, které ho ovlivňují.
V teoretické části budou vymezeny základní pojmy a definice spojené s danou problematikou.
Výzkumná část bude zaměřena na zjištění způsobu trávení volného času dětí v hlavním městě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK