Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Židovská náboženská obec v Dobrušce v první polovině 20. století
Název práce v češtině: Židovská náboženská obec v Dobrušce v první polovině 20. století
Název v anglickém jazyce: Jewish religion community in Dobruška in the first half of the 20th century
Klíčová slova: židovská náboženská komunita, Dobruška, 1. polovina 20. století, druhá světová válka, holocaust
Klíčová slova anglicky: Jewish Religion Community, Dobruška, the first half od the 20th Century, Second World War, Holocaust
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2017
Datum zadání: 07.02.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
V bakalářské práci se budu zabývat životem Židů v Dobrušce v první polovině 20. století. K mapování života dobrušských Židů budu používat prostudovanou literaturu, která je uvedena níže. Dále hodlám využít možnosti studia archivních dokumentů z městského archivu v Dobrušce, okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou a archivu Židovského muzea v Praze. Dalším zdrojem budou rozhovory s pamětníky. Budu vycházet z rozhovorů uskutečněných přímo mnou nebo z již nahraných interview uložených v archivech.
Seznam odborné literatury
DRAŽAN, Radovan – JUZA, Josef. Holokaust Židů okresu Rychnov nad Kněžnou v letech 1939 – 1945. Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor svazu bojovníků za svobodu. Rychnov nad Kněžnou 1997.
DRAŽAN, Radovan – JUZA, Josef. Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939 - 1945. Státní okresní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou 2004.
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Leda. 2011.
KAŠPAR, Tomáš. Výkřik za zapomnění. Typus Pro Praha s.r.o. 2014.
KÁRNÝ, Miroslav. „Konečné řešeníˮ: Genocida českých Židů v německé protektorátní politice. Academia. Praha 1991.
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. SEFER. Praha 2001.
POLÁČEK, Karel. Se žlutou hvězdou. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod 1961.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zkoumat historii každodenního života židovské komunity ve městě Dobruška v Orlických horách s hlavním zaměřením na historické období od začátku dvacátého století do druhé světové války včetně. Relativně klidné období před zahájením druhé světové války bude v práci využito k mapování každodenního života této židovské komunity. Práce se bude dále zaměřovat na to, jak druhá světová válka změnila každodenní život a hodnoty, které tato komunita zastávala. Závěrečná část bakalářské práce se bude zabývat přeživšími členy této komunity a jejich zpětnou vazbou na historii komunity ve studovaném období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor´s thesis will study history of Jewish community everyday life in the town Dobruska with main focus on historical period from beginning of 20th century to
the second world war included. Relatively quiet period before beginning of the second world war will be used for mapping of this Jewish community everyday life in this thesis. Thesis will be focused on changing of everyday life and values of this community, caused by
the second world war. Final part of the thesis will be engaged in survivor members of this community and in their feedback for the history of the community in studied period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK