Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ježíš nebo Caesar? Pojem demokracie ve světle reflexe politického myšlení T. G. Masaryka a C. Schmitta
Název práce v češtině: Ježíš nebo Caesar? Pojem demokracie ve světle reflexe politického myšlení T. G. Masaryka a C. Schmitta
Název v anglickém jazyce: Jesus or Caesar? The Concept of the Democracy in the Light of the Reflection of T. G. Masaryk’s and C. Schmitt’s Political Thought
Klíčová slova: demokracie|humanita|násilí|absolutismus|diskuse|rozhodnutí
Klíčová slova anglicky: democracy|humanity|violence|absolutism|discussion|decision
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2017
Datum zadání: 01.02.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tomáš G. Masaryk v Nové Evropě i ve Světové revoluci opakovaně prohlašuje, že budoucností Evropy je Ježíš, nikoliv Caesar. Ohlašuje tím rozchod se starými teokratickými režimy ve prospěch demokracie založené nikoliv na světské moci, nýbrž na slově Božím, k jehož uskutečnění má vést, ačkoli svou legitimitu odvozuje od suverenity lidu, a nikoli z milosti boží. Nastolit demokracii je podle něj eticko-náboženským úkolem lidstva. O zhruba dvě generace mladší Carl Schmitt by s Masarykem souhlasil v tom, že demokracie je normativní pojem opírající se o suverenitu lidu, odmítá však jeho apolitické založení a jeho svázanost s určitým politickým, či jakýmkoli jiným obsahem. Ve svých dílech pak hájí takové pojetí demokracie, které by z pohledu Masaryka bylo možné označit za „caesarovské“. Klade se tudíž spor o povahu demokracie, ale i budoucnost Evropy hledající východiska z krize. V práci bychom se chtěli zaměřit na vztah „politična“ a „theologična“, resp. politiky a náboženství u obou autorů, a jeho implikace pro pojem demokracie. Odpovědět bychom měli na otázku, zda lze političnu přisoudit primát nad theologičnem, či naopak, resp. zda k něčemu takovému u některého z autorů dochází, či jaký vliv má odlišný přístup k politicko-theologické otázce na pojmovou strukturu demokracie a definování základních pojmů s ní spjatých.
Seznam odborné literatury
Barnett, C., „Deconstructing radical democracy: articulation, representation, and being-with-others“, in: Political Geography, 23, 2004, 503–528.
Becker, Hartmuth, Die Parlamentarismuskritik bei Carl Schmit und Jürgen Habermas, Berlin : Duncker & Humbolt, 2003.
Beld, T. van den, „Masaryk a Korsgaardová o Bohu a morálním závazku: k morálnímu argumentu pro existenci Bpha“, Filosofický časopis 48, 2001, č. 2, str. 257-270.
Beld, T. van den, „Masaryk a postmoderní kritiky: Potřebuje západní demokracie filosofické založení?, Filosofický časopis 51, 2003, č. 12, str. 5-18.
Bobbio, Norberto, Democracy and dictatorship : the nature and limits of state power, Cambridge : Polity Press, 1989.
Čapek, Karel, Hovory s T.G.M., Praha : Československý spisovatel, 1969.
Hain, Radan, Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka, Praha : Karolinum, 2006.
Hanyš, Milan a Arnason Johann P. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou, Praha : Togga, 2016.
Kalyvas, Andreas, Democracy and the politics of the extraordianry : Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt, Cambridge : Cambrdige University Press, 2008.
Marder, Michael, Groundless Existence: The political Ontology of Carl Schmitt, New York : The Continuum International Publishing Group, 2010.
Masaryk, Tomáš G., Ideály humanitní, Praha : Melantrich, 1990.
Masaryk, Tomáš Garrigue. Moderní člověk a náboženství [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013.
Masaryk, Tomáš G., Nová Evropa, Brno : Doplněk, 1994.
Masaryk, Tomáš G., Světové revoluce, Praha: Čin-Orbis, 1930.
Masaryk, Tomáš G., Z bojů o náboženství: a texty z let 1904-1906, Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2014.
Meier, Heinrich, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, London and Chicago : The University of Chicagou Press, 1995.
Meier Heinrich, Jens (ed.) and Simons, Oliver (ed.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt, Oxford : Oxfrod University Press, 2016.
Mouffe, Chantal (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, London : New York : Verso, 1999.
Neudorflová, Marie L., Masaryk-demokrat: od České otázky k ženskému hnutí a Nově Evropě, Praha : Novela bohemika, 2016.
Pasquino, P., „Politische Einheit, Demokratie und Pluralismus“, Der soziale Rechtstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller, Baden-Baden, 1984. str. 367-381.
Schmitt, Carl, „Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie“, in: Hochland, 23, 1926, str. 257–270.
Schmitt, Carl, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlementarismus, Berlin : Duncker & Humblot, 1996.
Schmitt, Carl, Die Tyrannei der Werte, Berlin : Duncker & Humblot, 2011.
Schmitt, Carl, Glossarium, Berlin : Duncker & Humbolt GmbH, 1991.
Schmitt, Carl, Pojem politična, Praha : Oikoymenh, 2007.
Schmitt, Carl, Římský katolicismus a politická forma, Praha : Oikoymenh, 2013.
Schmitt, Carl, Verfassungslehre, Berlin : Duncker & Humblot, 2010.
Slováček, Petr, „Politická theologie a Carl Schmitt“, Reflexe, Praha : Oikoymenh, č. 49, str. 47-63.
Steed, Henry Wickham, Diktatura a demokracie, Praha : Vesmír, 1937.
Šimsa, Jan, „Demokracie versus teokracie v pojetí T. G. Masaryka“, Křesťanská revue, Praha : Oikymenh, 2005, 72, č. 4, str. 106-108.
Toth, D., „Katolická politická teologie a idea demokracie“, in: Theologická revue, 73, 2002, str. 167-185.
Tulechov, Valentina von, Tomas Garrigue Masaryk: sein kritischer Realismus in Auswirkung auf sein Demokratie- und Europaverständnis, Göttingen : V&R Unipress, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK