Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie sourozenců s mentálním postižením v pěstounské péči
Název práce v češtině: Případová studie sourozenců s mentálním postižením v pěstounské péči
Název v anglickém jazyce: Case study of siblings with mental disabilities in foster care
Klíčová slova: Případová studie, mentální postižení, mentální retardace, formy náhradní rodinné péče, pěstounská péče, sourozenci
Klíčová slova anglicky: Case study, intellectual disability, mental retardation, forms of replacement family care, foster care, siblings
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2017
Datum zadání: 27.01.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce zachycuje život dvou sourozenců, kteří byli vzati z dětského domova a byli umístěni do pěstounské péče. Následně jim byla diagnostikována mentální retardace, konkrétně středně těžká mentální retardace. Bakalářská práce se zaměřuje na popsání mentálního postižení, jeho klasifikaci, etiologii, typické znaky a projevy mentální retardace. Také popisuje možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. Dále se věnuje typům náhradní rodinné péče, kde se konkrétně nejvíce zaměřuje na pěstounskou péči, mimo jiné je zahrnuta legislativa, která úzce souvisí s tímto tématem a historie náhradní rodinné péče. V druhé části práce je popsán život sourozenců v pěstounské péči, pomocí rozhovorů s pěstouny a samotnými sourozenci. Je tak ukázán běžný život této rodiny, každodenní úskalí a překážky, s kterými se musí vyrovnávat a problémy, které musí řešit. Pěstouni popisují období, kdy se rozhodli pro pěstounskou péči, dále průchod dětí školským vzdělávacím systémem, jejich vyhlídky a plány do budoucna. Také sourozenci se vyjadřují k tématům blízké budoucnosti, popisují běžný den ve škole, domácí práce, s kterými pomáhají doma. Hlavním cílem práce je poukázat na výhody a značné nevýhody a nedostatky v pěstounské péči konkrétně u dětí s mentální retardací, což by mohlo přispět k budoucímu řešení problémů v pěstounské péči. Dílčím cílem by mohlo být motivování jiných osob k tomu, aby si vzaly děti do pěstounské péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis captures the life of two siblings who were taken from the children's home and placed in foster care. They were subsequently diagnosed with mental retardation, namely moderate mental retardation. The bachelor thesis focuses on the description of intellectual disability, its classification, aetiology, typical signs and manifestations of mental retardation. It also describes the possibilities of education and employment of people with intellectual disabilities. It also focuses on types of alternative family care, where it specifically emphases on foster care, including legislation that is closely related to this topic and the history of alternative family care. The second part of the thesis describes the life of siblings in foster care through interviews with foster parents and siblings themselves. This shows the everyday life of this family, the everyday pitfalls and obstacles they have to face, and the problems they have to deal with. The foster parents describe the periods when they decided for foster care, then they talk about the path of children through the school education system, and about their prospects and plans for the future. Also, the siblings express themselves on topics of near future, they describe their day at school, house work they help with at home. The main aim of the thesis is to point out the advantages and considerable disadvantages and deficiencies in foster care, especially considering children with mental retardation, which could contribute to the future solution of the problems in foster care. A partial goal could be to motivate others to take children to foster care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK