Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firemní kultura malého podniku a její dopad na efektivitu fungování
Název práce v češtině: Firemní kultura malého podniku a její dopad na efektivitu fungování
Název v anglickém jazyce: Organizational culture in a small company and its impact on organization efficiency
Klíčová slova: firemní kultura, organizační chování, řízení organizace
Klíčová slova anglicky: organizational culture, organization behavior, organizational management
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2017
Datum zadání: 25.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiskem mé diplomové práce je zájem o firemní kulturu, který je podpořen ze strany samotné firmy, ve které budu analýzu provádět. V práci budu vycházet převážně z teoretického konceptu Edgara Scheina, který organizační kulturu vnímá jako přímou součást organizace a rozděluje ji do třech úrovní. Mezi cíle mé práce patří podrobné zmapování firemní kultury konkrétního podniku a vliv firemní kultury na chod samotné firmy. V práci budou provedeny analýzy mapující silné a slabé stránky organizace. Další částí bude kvalitativní analýza firemní kultury – pozorování, hloubkové rozhovory se zaměstnanci i s vedením firmy, analýza dokumentů atd. Do analýzy budou zahrnuty všechny tři úrovně firemní kultury, tedy systém artefaktů, hodnot i základních předpokladů. Podoba organizační kultury je ovlivňována několika aspekty, vliv má například zakladatel firmy či délka existence firmy – také tyto aspekty budou do analýzy zahrnuty. Jednou z hypotéz, které chci v práci ověřit je, že firemní kultura analyzovaného podniku odráží hodnoty zakladatele firmy. Závěry mé práce by měly ukázat podobu organizační kultury konkrétního podniku. Její hodnoty, normy a další aspekty, které ji utváří, včetně zmíněného vlivu zakladatele a délky existence podniku. Skrze analýzu bych se také ráda dozvěděla o případných problematických oblastech ve firmě.
Seznam odborné literatury
Dědina, J., Cejthamr, V. – Management a organizační chování, Praha, Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.
Šigut, Z. – Firemní kultura a lidské zdroje, Praha, ASPI Publishing, 2004. ISBN 80-7357-046-7.
Tureckiová, M. - Organizační chování, Praha, Mowshe s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-9191-8.
Schein, E. H. - Culture and Leadership, San Francisco, John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-04-701-8586-5.
Lukášová, R., Nový, I. - Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku, Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK