Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trendy v oblasti prezentace starší knižní kultury na sociálních sítích
Název práce v češtině: Trendy v oblasti prezentace starší knižní kultury na sociálních sítích
Název v anglickém jazyce: The trends in older book culture in social networks
Klíčová slova: starší knižní kultura|sociální sítě|trendy|Twitter
Klíčová slova anglicky: older book culture|social networks|social platform|trends|Twitter
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2019
Datum zadání: 14.05.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na prezentaci starší knižní kultury na sociálních sítích, primárně na sociální síti Twitter. Cílem práce je zmapovat profily, které prezentují knižní kulturu, podle toho, která instituce, projekt či jednotlivec je provozuje a jakým způsobem je na nich knižní kultura prezentována. Pozornost bude v tomto ohledu věnována i twitterovým profilům institucí, jež prezentují digitalizaci: bude zkoumáno, v čem se odlišují od profilů týchž institucí, které prezentují především knižní produkci. Metodou výzkumu bude rešerše a dlouhodobé (v rámci jednoho roku) sledování vybraných twitterových účtů.
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny anormativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Kolektiv autorů. Online marketing: Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2015. ISBN 978-80-87895-49-8. Kolektivní monografie.
ZAVADILOVÁ, Radka. Česká nakladatelství a Facebook: Analýza komunikace [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Vladimír Polách, Ph.D..
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK