Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzi
Název práce v češtině: Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzi
Název v anglickém jazyce: The effect of social organization of games on the orientation in their moral dimension
Klíčová slova: morální vývoj, sociální hry, sociální organizace typu soutěž, sociální organizace typu spolupráce, sociální organizace typu soutěž, princip spravedlnosti slušnosti, princip spravedlnosti rovnosti, princip spravedlnosti zásluhovosti, řevnivost, obratnost, vývojové výzvy, pravidla hry, morálně problematické situace
Klíčová slova anglicky: moral development, social games, games organized as competition, game organized as cooperation, justice of equity, justice of equality, justice of merit, jealousy, dexterity, developmental challenges, rules of the game, morally problematic situation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2017
Datum zadání: 23.01.2017
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka naváže na svou Bc práci s názvem Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her. Pro tu navštěvovala oddíly volnočasové aktivity. Mimo jiné zjistila, že pro vyvolání dětského uvažování o morální dimenzi her jsou vhodné rozhovory o situacích volajících po uplatnění principu spravedlnost slušnosti (handicapu); vhodnější než Piagetovy původní rozhovory o tom, zda lze legitimně měnit pravidla hry, a o tom, co si myslí o původu pravidel hry. Toto zjištění prověří transverzálním designem výzkumu u dětí ze školních tříd. Zvláštní pozornost bude opět věnovat otázce, zda vývojové rozdíly v nárocích na chápání vyplývají spíše z různé sociální organizace her či genderu.
Řešit bude vypracování piagetovských příběhů pro tzv. klinické rozhovory s dětmi: o jednotné obratnosti (např. vrh objektem s dotykem na tělo); s variováním sociální organizace hry (závod; zápas; kolující role šikanujícího; spolupráce). Organizačně bude usilovat o co nejvyšší počet oslovených dětí a věkových kategorií (ročníků ZŠ); a srovnatelné zastoupení dívek a chlapců.
Seznam odborné literatury
Výchozí odbornou literaturou bude pro autorku její vlastní Bc práce. Autorka rovněž provede vlastní rešerši výzkumu vývoje morálního usuzování, který by navazoval na Piageta v jeho pojetí specifické role hraní sociálních her. Usilovat bude především o vyhledání výzkumných zpráv typu: R.K. Jantz: Moral Thinking in Male Elementary Pupils as Reflected by Perception of Basketball Rules. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1975, Vol. 46, No. 4, s. 414–421.
Předběžná náplň práce
Autorka naváže na svou Bc práci s názvem Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her. Pro tu navštěvovala oddíly volnočasové aktivity. Mimo jiné zjistila, že pro vyvolání dětského uvažování o morální dimenzi her jsou vhodné rozhovory o situacích volajících po uplatnění principu spravedlnost slušnosti (handicapu); vhodnější než Piagetovy původní rozhovory o tom, zda lze legitimně měnit pravidla hry, a o tom, co si myslí o původu pravidel hry. Toto zjištění prověří transverzálním designem výzkumu u dětí ze školních tříd. Zvláštní pozornost bude opět věnovat otázce, zda jsou nároky na orientaci v morální dimenzi her ovlivněny jejich sociální organizací?
Řešit bude vypracování piagetovských příběhů pro tzv. klinické rozhovory s dětmi: o jednotné obratnosti (např. vrh objektem s dotykem na tělo); s variováním sociální organizace hry (závod; zápas; kolující role šikanujícího; spolupráce). Organizačně bude usilovat o co nejvyšší počet oslovených dětí a věkových kategorií (ročníků ZŠ); a srovnatelné zastoupení dívek a chlapců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author is following up on Bachelor’s thesis called School aged children and their moral judgment in the case of social games. The author was attending leisure activities groups. The author has noticed that dialogue about situation requiring application of justice of equality (handicap) is useful to trigger child’s appreciation of the moral dimension of the games. This finding will be verified by transversal experiment design applied on school age children. Main focus will be on the question if type of game organization is the key driver of moral orientation. The author will be composing Piaget stories to lead the clinical interviews with children about individual dexterity types (e.g. object throw with body contact); with changing social organization type (games organized as competition, games organized as cooperation, passing bully role, and cooperation). She will be trying interview as many children from primary school as possible; with comparable representation of girls and boys.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK