Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Název práce v češtině: Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Název v anglickém jazyce: Programming tools for development of algorithms and programs at elementary school
Klíčová slova: Algoritmus, informatické myšlení, propedeutika, programovací jazyk, robot
Klíčová slova anglicky: Algorithm, Computational Thinking, Propaedeutics, Programming Language, Robot
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2017
Datum zadání: 14.01.2017
Datum a čas obhajoby: 15.01.2019 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza možností užití programovacích jazyků, prostředí a dalších nástrojů pro podporu výuky algoritmizace a programování v podmínkách základních škol.
Studie bude obsahovat též empirickou část zaměřenou na ověření vhodnosti užití vybraného prostředí ve zvoleném typu edukace.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce analyzuje minulý a současný stav vzdělávací oblasti algoritmizace a programování na základní škole na základě výzkumů prováděných na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Přináší přehled různých výukových metod a programů, které napomáhají k rozvíjení dovedností žákům vzhledem k jejich věku a dosaženým dovednostem v této oblasti. V teoretické části práce jsou také vymezeny základní pojmy tématu algoritmizace a programování. Na ni navazuje praktická část využitívající teoretických poznatků ve výuce informatiky i v jiných předmětech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis monitors the past and current status of the educational area of algorithms and computer programming in elementary school, on the basis of research carried out at the Department of Information Technology and Technical Education of the Pedagogical Faculty of Charles University in Prague. It provides an overview of the different teaching methods and programs that contribute to the development of the skills of pupils, due to their age and skills achieved in this area. In the theoretical part of the thesis are explained the basic concepts of the topic of algorithms and programming, which follows the practical part with the use of these procedures in the ICT lessons and in other school subjects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK