Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rozvoj perpcepčních dovedností u žáka s vývojovou dysfázií
Název práce v češtině: Rozvoj perpcepčních dovedností u žáka s vývojovou dysfázií
Název v anglickém jazyce: Development of perceptual skills of the pupil with developmental dysphasia
Klíčová slova: Jazykové roviny, narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, vývoj řeči, zraková a sluchová percepce
Klíčová slova anglicky: Language level, speech disorders, developmental dysphasia, speech development, visual and hearing perception
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2017
Datum zadání: 12.01.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá rozvojem percepčních dovedností u žáků vývojovou dysfázií v období mladšího školního věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je členěna na tři části a obsahuje shrnutí dané problematiky. První kapitola je věnována vývoji lidské řeči. Druhá kapitola se zabývá narušenou komunikační schopností, jednotlivými jazykovými rovinami, popisuje jednotlivé kategorie narušené komunikační schopnosti. Třetí kapitola se již zaměřuje na vývojovou dysfázii, její terminologii, etiologii, symptomatologii a prognózu. Popisuje i diagnostické metody vývojové dysfázie a následné možnosti terapie. Praktická část diplomové práce se věnuje výzkumnému šetření, které sleduje efektivitu navrženého vlastního souboru cvičení zaměřeného na rozvoj zrakové a sluchové percepce u žáků mladšího školního věku s diagnostikovanou vývojovou dysfázií. Ve výzkumné části je uveden harmonogram výzkumného šetření, popsán výzkumný vzorek a metody výzkumu. V závěru kapitoly byly shrnuty výsledky šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with development of perceptual skills of the pupil with developmental dysphasia during younger school age. This thesis is divided in two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes three parts which characterize the whole concept of this problems. The first chapter deals with human speech development. The second chapter includes speech disorders , describes individual parts of speech disorders. The third chapter defines the developmental dysphasia and its terminology, etiology, symptoms and prognosis. It also describes diagnostic methods of the developmental dysphasia and follow-up therapy. The practical part contains a research survey based on efficiency own exercises set oriented on the visual and hearing perception by the younger school learners with developmental dysphasia. The research part contains research schedule, describes survey sample and research methods. At the end of the chapter the results of survey were summarized.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK