Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvořivá smršť - rozvíjení dětské tvořivosti prostřednictvím knižních publikací
Název práce v češtině: Tvořivá smršť - rozvíjení dětské tvořivosti prostřednictvím knižních publikací
Název v anglickém jazyce: Creative storm Creativity development of children by publications
Klíčová slova: Svoboda ve výtvarném projevu, význam tvořivosti, tvořivý žák, výtvarné činnosti, tvůrčí myšlení, kritické myšlení, šablona
Klíčová slova anglicky: Freedom in plastic expression, value of creativity,creative pupil,Art activities,imaginative thinking,critical thinking, template
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2017
Datum zadání: 09.01.2017
Datum a čas obhajoby: 24.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá publikace, nabízející tvořivé činnosti dětem předškolního a mladšího školního věku, které jsou běžně dostupné pro rodiče a školy. Zaměří se na analýzu těchto podkladů a z nich vybraných úkolů z hlediska poskytování tvořivých podnětů, podle toho, zda jsou zadání spíše návodná, řízená přesně daným postupem, nebo zda dávají dítěti prostor a svobodu a svým zněním je motivují a směrují. Na základě vytvořené typologie úkolů provede charakteristiku vybraných publikací.
V didaktické části práce prozkoumá uplatňování vyhledaných materiálů v praxi. Na základě výsledků výzkumu vytvoří soubor úkolů, zaměřených na skutečný rozvoj tvořivosti i svobodu výtvarného projevu dítěte.
Seznam odborné literatury
DACEY, John S., Kathleen H. LENNON a Lisa B. FIORE. Kreativita: [souhrn biologických, psychologických a sociálních faktorů]. Vyd. 1. české. Přeložil Jan ADÁMEK. Praha: Grada Publishing, 2000. Psyché.
HLAVSA, Jaroslav. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Knižnice psychologické literatury.
MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Spisy Masarykovy univerzity v Brně.
PETROVÁ, Alexandra. Tvořivost v teorii a praxi. Praha: Vodnář, 1999.
Roeselová, Věra. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004.
SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, Jan SLAVÍK a Sylva ELIÁŠOVÁ. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2015.
Tvořivost v práci učitele a žáka: sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení .. Brno: Paido, 1996. Edice pedagogické literatury.


Předběžná náplň práce
Studentka vyhledá publikace, nabízející tvořivé činnosti dětem předškolního a mladšího školního věku, které jsou běžně dostupné pro rodiče a školy. Zaměří se na analýzu těchto podkladů a z nich vybraných úkolů z hlediska poskytování tvořivých podnětů, podle toho, zda jsou zadání spíše návodná, řízená přesně daným postupem, nebo zda dávají dítěti prostor a svobodu a svým zněním je motivují a směrují. Na základě vytvořené typologie úkolů provede charakteristiku vybraných publikací.
V didaktické části práce prozkoumá uplatňování vyhledaných materiálů v praxi. Na základě výsledků výzkumu vytvoří soubor úkolů, zaměřených na skutečný rozvoj tvořivosti i svobodu výtvarného projevu dítěte.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student is going to search out publications offering creative activities for children in preschool and younger school age, which are generally accessible for parents and schools. She is going to focus on the analysis of these materials and selected tasks. From the viewpoint of a provision of creative stimulus, which can be more instructional, tied with an exact consecution, or on the contrary, they can give space and freedom and with its task to be motivating and only giving a direction. Based on the created typology of assignments, she is going to make a characteristics of the materials. In the didactical part of this work, the researcher is going to explore the use of these publications in practice. On the basis of the results of the research, she is going to construct a set of assignments focused on the actual development of creativity and freedom in the plastic expression of children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK