Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy recyklace a jejich uplatnění ve výtvarné výchově
Název práce v češtině: Principy recyklace a jejich uplatnění ve výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Application of the recycling principles in Art Education
Klíčová slova: recyklace, recyklované materiály, odpad, DIY, kniha, papír, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: recycling, recycled materials, waste, DIY, book, paper, art education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2017
Datum zadání: 08.01.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve výtvarné části:
-Vytvořte tematicky sevřenou autorskou knihu založenou na principech recyklace.
-Zvolte vhodné výrazové prostředky a pokuste se vyvinout a uplatnit vlastní styl práce.
-Prozkoumejte výrazové možnosti různorodého materiálu a práci s obrazovým nebo typografickým detailem v souvztažnosti s obsahem tiskoviny.
-Zvolte vhodný typ knižní vazby a knihu představte ve formě reálné makety.

V teoretické části:
-Proveďte sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční literatury.
-Zaměřte se na fenomén recyklace.
-V úvodním přehledu vřaďte problematiku recyklace do obecnějších souvislostí environmentální výchovy.
-Těžiště práce bude představovat kapitola zaměřená na možnosti uplatnění recyklace ve výtvarné práci s dětmi.
-Zohledněte výchovný potenciál tématu.

-Navrhněte výtvarný projekt pro praxi v mimoškolním zařízení založený na dané tématice, zohledněte cíle a výstupy RVP.

Rozsah textu (NS): 30–40 stran
Rozsah výtvarných prací: Plnohodnotná maketa autorské obrázkové knihy (ucelený soubor nejméně deseti dvoulistů, včetně obálky), elektronická presentace.
Seznam odborné literatury
BHASKARANOVÁ L. Design publikací. Praha: Slovart, 2007, ISBN: 978-80-7209-993-1.
BOSÁK, P., JANSA, R. Proto. Praha: Tranzit; Vysoká škola uměleckoprůmyslová ; Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1.
CIKÁNOVÁ, K. SEDLÁK, M. In: Výtvarná výchova k projektu Environmentálního vzdělávání, metodika pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, [online]. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2007 , dostupné z http://skoly.praha-mesto.cz/files/=53334/V
DAWBER, M. Big Book of Contemporary Illustration. ISBN: 1906388318, 9781906388317.
DYTRTOVÁ, K. RAUDENSKÝ, M. Ko-text. Ústí n. L.: FUD UJEP Ústí n. L., PedF UK Praha 2010, ISBN 978-80-7414-920-7 (UJEP), ISBN 978-80-7290-828-8 (PedF UK).
FULKOVÁ, M. Diskurs umění a vzdělávání. H&H, Praha. 2008, ISBN 978-80-7319-076-7
FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ L., A SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace I. Praha: UK - Karolinum, UPM, 2012. ISBN: 978—80-7101—111-8.
HAZUKOVÁ, H.; ŠAMŠULA P.; Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-237-7.
HAVLÍČKOVÁ, G. Ruční výroba papíru. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0295-5.
HOFFMANN, J. The Art & Science Of Dumpster Diving. Port Townsend: Loompanics Unlimited, 1993. ISBN 1-55950-088-3.
HYBNER, J. Stavíme knižní vazbu. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2015. ISBN 978-80-86863-82-5.
JOHNSON, R. F. Artist Books in the Modern Era 1870 – 2000. London: Thames & Hudson, 2001, ISBN 08-840-1103-8.
KLANTEN,R., HELLIGE, H.: Little Big Books. Berlin: Gestalten. 2012 ISBN:978-3-89955-446-5.
1986, ISBN: 885.0-93(437).
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000 ISBN 80-7226-385-4
Kolektiv autorů, UDĚLEJ TO SÁM / DO IT YOURSELF (19-20), Praha: Labyrint, 2007. ISBN: 12-10-68819-0.
LIBROVÁ, H. Pestří a zelení (kapitoly o dobrovolné skromnosti). Brno: VERONICA, Hnutí DUHA 1994. ISBN 80-85368-18-8.
LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk 2003. SBN 1081-260-2003.
LOJDOVÁ, K. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7478-1.
MÁCHAL, A. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno: Rezekvítek, 2006. ISBN 80-86686-08-3.
MARCHESI, G., PAROLINI, M., SUCATO, V. Vázání knih. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1267-5.
MOLDAN, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6.
MOLDAN, B. (Ne)udržitelný rozvoj ekologie – hrozba i naděje. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0286-5.
MOLDAN, B. Podmaněná planeta. Praha: Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1580-6.
PACHMANOVÁ, M. (ed.). Design: Aktualita, nebo věčnost? Antologie textů k teorii a dějinám designu. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová 2005. ISBN 80-86863-05-0.
PACHMANOVÁ, M. (ed.). Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová 2008. ISBN 978-80-86863-25-2.
PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. ISBN 978-80-87053-50-8.
RAAB M. Materiály a člověk. Netradiční úvod do současné materiálové vědy. Praha: Encyklopedický dům 1999. ISBN 80-86044-13-0.
ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: SARAH 1997. ISBN 80-902267-2-8.
ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-10.
SMITH, E. K. How to Make Books: Fold, Cut & Stitch Your Way to a One-of-a-Kind Book. United States: Potter Craft, 2007. ISBN 9780307353368.
STEIN, J. Re-Bound: Creating Handmade Books from Recycled and Repurposed Materials. Beverly: Quarry Books, 2009. ISBN 1-59253-524-0.
ŠALDA, J. Papír – karton – lepenka. Praha: Státní nakladatelství technické literatury 1955.
ŠŤASTNÁ, J. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu. Praha: Česká televize, 2007. ISBN 978-80-85005-72-1.
VRŠKOVÁ, O. Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-4 .Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005,ISBN 38-228-4033-5
ZEEGEN, L. The Fundament als of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005-2011,ISBN 29-403-7333-7
WIGAN, M. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2970-8.
978-80-7277-390-9.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-4 Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005-2011, 978-3-8365-2423-0.
ZEEGEN, L. The Fundamentals of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005, ISBN: 13: 9782940411481.
ZEEGEN, L., ROBERTS, C. Fifty Years of Illustration. Londýn: Laurence King Publishing, 2014. ISBN
978178067279.
Předběžná náplň práce
Studium odborných pramenů, individuální reflexe, rozpracování výtvarných témat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK