Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodičovství a profesní kariéra.
Název práce v češtině: Rodičovství a profesní kariéra.
Název v anglickém jazyce: Parenthood and professional career.
Klíčová slova: Rodina, manželství, rodičovství, životní cyklus, právní profese, kariéra
Klíčová slova anglicky: family, marriage, parenthood, life cycle, legal profession, career
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.12.2016
Datum zadání: 29.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Právní profese patří mezi časově náročná zaměstnání. Samotnému vykonávání práce právníka /právničky předchází nelehké studium, které většinou nekončí ani se získaným titulem. Jedná se o celoživotní sebezdokonalování a často podřízení soukromého života tomu pracovnímu. V současné české společnosti je odkládání rodičovství na později stále více viditelné. A volbu upřednostňování kariéry před založením rodiny (nebo naopak) musí řešit řada vzdělaných mladých lidí různých odborností, včetně právníků/právniček
Základním cílem bakalářské práce bude na příkladu představitelů právnické profese zmapovat způsob a možnosti (nemožnost) slaďování rodinného života s profesní kariérou. Metodicky se bude bakalářská práce opírat o kvalitativní výzkumnou strategii s využitím techniky narativních rozhovorů v kombinaci s rozhovory polostrukturovanými. Rozhovory budou sledovat zejména dvě základní problémové roviny, a to 1) rozhodování o založení rodiny a 2) představy o rozdělení povinností mezi rodiči při péči o malé dítě a domácnost. Výzkumný vzorek bude tvořit 6 – 10 jednotlivců z řad bezdětných zástupců/zástupkyň výše uvedené profese. Vlastnímu terénnímu výzkumu bude předcházet studium relevantní odborné literatury.
Seznam odborné literatury
ČERMÁKOVÁ, Marie et al. Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. [Praha]: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. 115 s. Gender & sociologie.

ČERMÁKOVÁ, M., MAŘÍKOVÁ, H., ŠANDEROVÁ, J., TUČEK, M.: Proměny současné české rodiny: rodina-gender-stratifikace. Praha: Sociologické nakl., 2000.

FIALOVÁ, L., HAMPLOVÁ, D., KUČERA, M., VYMĚTALOVÁ, S.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakl., 2000

HAMPLOVÁ, Dana et al. Proměny rodinných a profesních startů. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010.

HENDL J., Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005

HÖHNE, Sylva et al. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010.

KOCOUROVÁ, J., RABUŠIC, L.: Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? : Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. Studie; sv. 32. ISBN 80-86429-01-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK