Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Název práce v češtině: Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Název v anglickém jazyce: Religious situation in Russia in the early 20th century
Klíčová slova: Rusko, Pravoslavná církev, revoluce, náboženství, Mikuláš II., náboženské poměry
Klíčová slova anglicky: Russia, The Orthodox Church, revolution, religion, Nicholas II, religious situation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2016
Datum zadání: 17.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
Seznam odborné literatury
Andrej ZUBOV (ed.): Dějiny Ruska 20. století. Praha 2014.
Milan ŠVANKMAJER a kol.: Dějiny Ruska. Praha 1996.
Václav VEBER: Mikuláš II. a jeho svět. Praha 2000.
Václav VEBER: Židé v novodobých dějinách. Praha 1997.
Richard PIPES: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.
Hanuš NYKL: Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec 2013.
Václav JEŽEK: Pravoslaví, Řím a církevní unionismus. Gorlice 2012.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Master thesis Religious circumstances in Russia at the beginning of the 20th century will deal with religio-spiritual situation within czarist Russia since the dawn of 20th century till the rise of Bolshevik regime in 1917. It aims not only to analyse and describe religious circumstances of contemporary Orthodox church, but also reflect those circumstances in "minority" religious communities. It introduces the state at which the Orthodox church was at and enlighten the situation, that was influenced both by Russian course to industrial society and the outbreak of the First world war and revolution at 1917.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK