Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Je to cyklotron!" Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Název práce v češtině: "Je to cyklotron!" Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: „It Is a Cyclotron!“ Forms and Strategies of the Confrontation Between Opposition and Secret Police in the 70's and 80's.
Klíčová slova: Charta 77|opozice|disent|Státní bezpečnost|normalizace|každodennost|Ludvík Vaculík
Klíčová slova anglicky: Charter 77|opposition|dissent|Secret Police|normalization|everyday life|Ludvík Vaculík
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2016
Datum zadání: 20.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Vilímek, Dr., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá specifickým vztahem mezi opozicí a Státní bezpečností v 70. a 80. letech 20. století. První část práce bude obsahovat rozbor opozičních manuálů pro styk se Státní bezpečností, zaměří se na obsah a sdělení manuálů a na význam, který jim přikládaly obě strany. V druhé části přijde na řadu rozbor strategií, které Státní bezpečnost vůči disidentům využívala - ať už "oficiálních" v souladu se směrnicemi nebo "neoficiálních", kdy příslušníci zapojovali vlastní iniciativu a invenci. Pohled StB bude doplněn vzpomínkami disidentů. Jádro práce bude tvořit třetí kapitola, v níž bude popsáno, jaké různé přístupy ke střetávání se Státní bezpečností zaujímali představitelé opozičního prostředí. Vzorec chování vytvořený výše zmíněnými manuály bude představovat ideální typ, od kterého bude tato kategorizace odvíjena. Specifickou kategorii tvoří podoby spolupráce se Státní bezpečností.
Jedním z cílů práce je narušit zažité schéma, v němž opozice a Státní bezpečnost představují dvě protikladné síly a v jejich střetávání není žádné místo pro průnik. Práce by měla ukázat, že realita byla mnohem pestřejší, než by napovídalo dané černobílé schéma a že i setkání s touto "všemocnou" institucí dávalo příležitost pro širokou škálu způsobů chování a jednání.
Práce by se kromě odborné literatury měla opírat o memoárovou literaturu, prameny provenience Státní bezpečnosti, samizdatové a exilové tiskoviny a metody orální historie.
Seznam odborné literatury
BOLTON, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia, 2015.
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka a Vilém PREČAN (eds.). Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1 - 3. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
HAVEL, Václav a Jan HRON. Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2015. Edice Knihovny Václava Havla
OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.
PINGEL-SCHLIEMANN, Sandra ; GREVEN, Michael. Zersetzen, Strategie einer Diktatur : eine Studie. 3. Aufl.. : Robert-Havemann-Gesellschaft, 2002.
SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. V Praze: Paseka, 2013.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Zpráva o části opozičního hnutí v letech 1971-1981 v Praze. IN: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha 2007
TOMEK, Prokop. Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti.IN: Sborník Archivu bezpečnostních složek 5/2007. Praha: Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR.
TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK (eds.). Opozice a společnost po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-122-5.
VANĚK, Miroslav (ed.). Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace : interpretační studie životopisných interview. Praha: Prostor, 2006.
VILÍMEK, Tomáš. Solidarita napříč hranicemi: opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Praha: Vyšehrad, 2010. Moderní dějiny (Vyšehrad).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK