Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řezy mnohostěnů
Název práce v češtině: Řezy mnohostěnů
Název v anglickém jazyce: Cuts of polyhedrons
Klíčová slova: Krychle,hranol, kvádr, čtyřstěn, jehlan, pravidelné a polopravidelné mnohostěny, nepravidelné a nekonvexní mnohostěny, řezy.
Klíčová slova anglicky: Cube, prism, cuboid, tetrahedron, pyramid, regular and semi-regular polyhedra, irregular and non-convex polyhedra, cross sections.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
1. Úvod.
2. Tělesa a jejich obrazy ve volném rovnoběžném promítání.
3. Řezy těles. Vzorové příklady s podrobným popisem konstrukce řezu.
4. Další příklady řezů, zadání úloh a jejich řešení.
A. Řezy krychle, kvádru, hranolu (i vícebokého).
B. Řezy čtyřstěnů a jehlanů (i vícebokých).
C. Řezy pravidlených mnohostěnů a některých polopravidelných mnohostěnů.
D. Řezy nepravidelných mnohostěnů a nekonvexních těles.
5. Závěr.
Seznam odborné literatury
J. Kadleček: Geometrie v rovině a prostoru pro střední školy, Prometheus, Praha, 1996.
E. Pomykalová: Matematika pro gymnázia - stereometrie, 4. vydání, Prometheus, Praha, 2009.
J. Molnár: Rozvjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii, Olomouc, 2004.
M. Hejný: Teória vyučovania matematiky 2, SPN, Bratislava, 1990.
Staré učebnice, zahraniční literatura, internet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK