Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace dětí 4. a 5. ročníků k pohybu, pomocí mobilních aplikací
Název práce v češtině: Motivace dětí 4. a 5. ročníků k pohybu, pomocí mobilních aplikací
Název v anglickém jazyce: Exercise motivation for 4th and 5th graders, using mobile application
Klíčová slova: pohyb, mobilní aplikace, motivace, volný čas
Klíčová slova anglicky: movement, mobile application, motivation, free time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2016
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 22.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Hana Rotková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Studium odborné literatury k dané problematice
2.Formulace jednotlivých kapitol
3.Sběr dat k dané problematice
4.Příprava výsledkové části, formulace výsledků
5.Pracovní verze bakalářské práce
Seznam odborné literatury
1) Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí, Dvořáková Dana, RAABE, 2014, ISNB: 97880
2) Outdoorové dobrodružství v přírodě, Svojtka a kol., 2015, ISNB : 97880
3) Jak (pře)žít s médii : Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly
pedagogiky,Uwe Buermann, Fabula, 2009, ISNB : 97880-86600
4)Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé, Sang H.K., MANAGEMENT PRESS.,
2003, ISBN 80-7261-078-
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat žáky k pohybu pomocí mobilních aplikací, konkrétně žáky 4. a 5. ročníků základní školy.

Teoretická část se zabývá tělesnou zdatností dětí okolo 10 roku života. Popisuje motorický a sociální vývoj dětí mladšího školního věku.

Zaměřuje se na specifika školní zralosti a dětských potřeb. Poukazuje na vážnost a důsledky nedostatku pohybové aktivity. Zabývá se také otázkou motivace. Zkoumá volnočasové aktivity pro děti a organizace, které se jimi zabývají.


Praktická část zkoumá nejdříve formou dotazníku, kolik svého volného času děti tráví na mobilních telefonech a jaké hry a aplikace využívají. Nabízí seznam pohybových aplikací s metodikou použití a přesahu do školního prostředí. Seznam aplikací slouží pro pedagogy, vychovatel či rodiče, jako návod na aktivní trávení volného času s dětmi, za pomocí moderní technologie. Jednotlivé aplikace byly vyzkoušeny v rámci jedné třídy.Výsledkem je komparace jednotlivých aplikací mezi sebou a vhodnosti či účinnosti jejich použití.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with exercise motivation for 4th and 5th graders, using mobile application

The theoretical part of the thesis deals with physical ability of children about 10 years old. It describes motor development of younger school-age children. It focuses on the specifics of school maturity and children's needs. It points out consequences of lack of physical activity. It deals with motivation. It researches leisure activities for children and organizations involved in them.

In the practical part, the thesis uses survey to answer question. How much free time children spend using mobile phone and what kind of application they use. It offers list of application with a methodology of use and overlapping into the school environment.

The list of applications serves for teachers, educators or parents, as a guide to active leisure activities with children using modern technology. Individual applications have been tested within one class.

The result is a comparison of the individual applications among themselves and the suitability or effectiveness of their use.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK