Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prima facie status jako možné řešení hromadného přílivu uprchlíků
Název práce v češtině: Prima facie status jako možné řešení hromadného přílivu uprchlíků
Název v anglickém jazyce: Prima Facie Status as a Possible Solution for Mass Influx of Refugees
Klíčová slova: Určení statusu uprchlíka, Prima facie určení statusu uprchlíka, Prima facie přístup, Hromadný příliv uprchlíků
Klíčová slova anglicky: Refugee status determination, Prima facie refugee status determination, Prima facie approach, Mass influx of refugees
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2016
Datum zadání: 15.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2018
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 219, 219
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá tématem hromadného přílivu uprchlíků a možných způsobů jeho řešení. Jejím předmětem zkoumání je prima facie určení statusu uprchlíka ve skupinových situacích, jež je hojně využíváno ve státech ekonomického jihu právě pro řešení hromadných přílivů uprchlíků. I přes jeho hojné využití není ale zcela jasné, co je jím možné rozumět. Lepšího způsobu řešení hromadného přílivu uprchlíků je zde hledáno v reakci na evropskou migrační „krizi“, která poukázala na nepřipravenost společného evropského azylového systému na větší množství příchozích osob. Prima facie určení statusu uprchlíka ve skupinových situacích je zde stavěno do opozice k individualizovanému řízení, jež je v západní nauce a praxi považováno za jediný možný způsob určení statusu uprchlíka dle Úmluvy z roku 1951. I když individualizované řízení může být vhodným instrumentem v případě poměrně nízkého počtu příchozích uprchlíků, jak tomu dlouho na evropském kontinentě bylo, jinak se to může jevit v situaci hromadného přílivu uprchlíků. Takové individualizované řízení je velmi nákladné a zdlouhavé a pro situace hromadného přílivu uprchlíků tak i nevhodné. Pro zodpovězení otázky, jestli je prima facie určení statusu uprchlíka vhodným nástrojem pro řešení hromadného přílivu osob v evropském kontextu, bylo nejprve zkoumáno, jestli je nutné status uprchlíka dle Úmluvy z roku 1951 určit pouze v rámci individualizovaného řízení. Je ukázáno, že Úmluva z roku 1951 hraje i nadále primární roli v mezinárodním uprchlickém režimu a může být aplikována i skrze skupinové určení včetně prima facie určení statusu uprchlíka. Dále je v práci zkoumáno, co vlastně prima facie určení statusu uprchlíka je. Jsou zde tak popsány základní rysy jeho použití. V práci jsou také analyzovány kvalitativní rozdíly mezi prima facie statusem uprchlíka a statusem uprchlíka, jenž byl udělen v rámci individualizované řízení. V závěru práce jsou uvedeny všechna pozitiva a negativa prima facie určení statusu uprchlíka a je kriticky zváženo možné využití prima facie určení statusu uprchlíka v evropském kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis addresses the topic of mass influx of refugees and its possible solutions. It examines the concept of prima facie refugee status determination in group situations, which is plentifully used in states of the economic South as a solution to mass influx of refugees. Despite its ample use, it is not entirely clear what can be understood by it. A better way to tackle mass influxes of refugees is sought here in response to the European migration “crisis” which has shed light on the unpreparedness of the Common European Asylum System for a large scale influx. The prima facie refugee status determination is put here as an opposite to individualized refugee status determination, which is assumed by the western doctrine and practice to be the only possible way of determining refugee status under the 1951 Convention. Even though individualized refugee status determination may be an appropriate tool in times of relatively low number of refugees, as it has been the case for a long time at the European continent, it may be different in situations of mass influx of refugees. Such individualized refugee status determination is very costly and lengthy procedure and as such not very suitable for situation of mass influx of refugees. To answer the question of whether the prima facie refugee status determination would be a suitable tool to tackle the mass influx of refugees in the European context, it was first examined whether the status of a refugee under the 1951 Convention must by assessed only in individualized proceedings. It is shown that the 1951 Convention continues to play a primary role in the international refugee regime and that it can be also applied via group determination including prima facie refugee status determination. In addition, the thesis examines what the prima facie refugee status determination actually is. Moreover, its basic features are described here. The thesis also analyzes the qualitative differences between the prima facie refugee status and the status that was granted on the basis of individualized refugee status determination. At the end of the thesis, all the positive and negative aspects of prima facie refugee status determination are presented and the possible application of prima facie refugee status determination in the European context is critically assessed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK