Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení
Název práce v češtině: Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení
Název v anglickém jazyce: Possibilities and restrictions of the VWI method in the process of technological and information overload monitoring
Klíčová slova: VWI|Index virtuální váhy|Digitální závislosti|Informační chování
Klíčová slova anglicky: VWI|virtual weight index|Digital addiction|Information behavior
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Řešitel: Bc. Lenka Misařová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2016
Datum zadání: 13.12.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2017
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. „Indexu virtuální váhy“ (Virtual Weight Index, dále jen „VWI“) D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online prostorem a reálným světem. Z pohledu informační vědy pak může představovat jednu z pomocných metod stanovujících míru technologicko-informační zahlcení jedince.
Teoretická část práce je zaměřena na výklad základních pojmů a začlenění tématu do širšího kontextuálního rámce. V praktické části práce bude realizován kvalitativní výzkum, jehož základní část bude představovat otestování metody VWI D. Sieberga, doplněné mmj. o „VWI-deník“. Cílová skupina respondentů budou ženy ve věku mezi 30-40 lety. Celkový počet respondentů bude 12. Měření „VWI“ bude probíhat po dobu 48 hodin. Výsledkem práce bude zhodnocení uvedené metodiky z hlediska jejích použitelnosti, silných stránek i omezení a vyhodnocení výstupů výzkumu u cílové skupiny.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
SIEBERG, Daniel, 2014. Digitální Dieta. Synergie, 216 s. ISBN 978-80-7370-315-8.
ZIMBARDO, Philip a Nikita D. COULOMBE, 2017. Odpojený muž. ISBN 978-80-247-5797-1.
GOLEMAN, Daniel, 2011. Emoční inteligence. Metafora. ISBN 978-80-7359-334-6.
SPITZER, Manfred, 2014. Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host.
CHRISTIAN MONTAG a PETER WALLA, 2016. Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital addiction and why we all suffer from digital overuse. Cogent Psychology, Vol 3, Iss 1 (2016) [online]. 3(1) [cit. 2017-10-16]. DOI: 10.1080/23311908.2016.1157281. ISSN 23311908.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK