Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Porovnání písňového obsahu Šteyerova a Svatojanského kancionálu v kontextu dobových proměn zbožnosti
Název práce v češtině: Porovnání písňového obsahu Šteyerova a Svatojanského kancionálu v kontextu dobových proměn zbožnosti
Název v anglickém jazyce: The Comparison of Songs in Šteyer's Kancionál český and Kancionál Svatojanský in the Context of Contemporary Changes of Religiousness
Klíčová slova: Hymnologie, kancionál, duchovní píseň, zbožnost, Dědictví svatojanské, Dědictví svatováclavské
Klíčová slova anglicky: Hymnology, hymnary, religious song, religiousness, Dědictví svatojanské, Dědictví svatováclavské
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: PaedDr. Helena Kupcová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1/ Doplnění bibliografie.
2/ Podrobné studium sekundární literatury.
3/ Podrobné studium pramenů.
4/ Rozsáhlá komparace obou hlavních pramenů zejména z literárněhistorického pohledu.
5/ Stanovení osnovy práce.
6/ Realizace kompilačních kapitol.
7/ Napsání srovnávacích kapitol práce + úvod a závěr
Seznam odborné literatury

Soupis Pramenů
Vincenc BRADÁČ (ed.): Kancionál čili kniha duchovních zpěvů I. Praha 1863
Vincenc BRADÁČ (ed.): Kancionál čili kniha duchovních zpěvů II. Praha 1864
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Více než osm set a padesáte písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní v nově k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka užívajících na světlo vydaný. Praha 1683
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Více než devět set písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní podruhé k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka užívajících na světlo vydaný. Praha 1687
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Více než devět set písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní potřetí k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka nákladem Dědictví sv. Vácslava na světlo vydaný. Praha 1697
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Do tisíc písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní po čtvrtý k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka nákladem Dědictví sv. Vácslava (jejichžto dobrodincové živí i mrtví pobožných čtenářů modlitbám se poroučejí) na světlo vydaný. Praha 1712
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Do tisíc písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní po pátý k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka nákladem Dědictví sv. Vácslava (jehožto dobrodincové živí i mrtví pobožných čtenářů modlitbám se poroučejí) na světlo vydaný. Praha 1727
Matěj Václav ŠTEYER: Kancionál český. Do tisíc písní na všecky přes celý rok slavnosti, neděle a zasvěceně svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a k večeru: naposledy pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé v sobě obsahující. Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti a páni kantorové při službách božích, v čas vystavování velebné svátosti, na poutích, na jakékoli processi a při pochovávání mrtvých hojnost zpěvů, na přepěkné staré i nové noty složených míti budou. Nyní po pátý k potěšení a užívání pobožných křesťanů českého jazyka nákladem Dědictví sv. Vácslava, jehožto dobrodincové živí i mrtví pobožných čtenářů modlitbám se poroučejí, na světlo vydaný. Praha 1764
Sekundární literatura
Adolf ADAM: Liturgika. Praha 2008
Klement BOROVÝ: Dějiny Svatojanského dědictví. Praha 1885
Jakub IVÁNEK: Katalog písní o svatých v české barokní literatuře. Ostrava 2008
Karel KONRÁD: O obecné písni posvátné. In: Cyril 9, 1882. 42 – 46
Kristýna KRÁLOVÁ: Jazykový rozbor vybraných barokních písní obsažených v Kancionálu českém Václava Matěje Šteyera (diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy). Praha 2006
Jiří MIKULEC: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha 2013
Zdeněk R. NEŠPOR: Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem 2006
Martin C. PUTNA: Česká katolická literatura v evropském kontextu: 1848 – 1918. Praha 1998
Jan Nepomuk SEDLÁK: Dějiny dědictví sv. Václava (1669 – 1900). In: Časopis katolického duchovenstva 42, 1901. 38 – 41, 88 – 92, 153 – 158, 248 – 254, 302 – 309, 369 – 375
Jiří SEHNAL: Lidový duchovní zpěv v českých zemích v době klasicismu. In: Hudební věda 22, 1985, 248–258
Antonín ŠKARKA: Půl století českého písemnictví. Praha 1986
Marie ŠKARPOVÁ: „Mezi Čechy k pobožnému zpívání náchylnými“. Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity. Praha 2015
Josef TUMPACH/Antonín PODLAHA: Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Praha 1912 – 1923
Josef TUMPACH/Antonín PODLAHA: Český slovník bohovědný. Praha 1912 – 1931
Internetové odkazy
http://depositum.cz/
http://librinostri.catholica.cz/
http://www.knihopis.cz/
http://kramerius4.nkp.cz/
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl porovnat písňový obsah Šteyerova Kancionálu českého a Kancionálu svatojanského, který se ke Šteyerovu kancionálu hlásí jako ke svému klíčovému zdroji. Práce dohledává styčné body, jakož i rozdíly a posuny mezi oběma díly dané proměnami zbožnosti a přístupu k liturgii mezi 17. a 19. stoletím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is a comparison of Šteyer’s Kancionál český and Kancionál svatojanský, which declares Kancionál český as its main source. The mutual points are seeked as well as differences and shifts due to changes of religiousness and trends in liturgy from 17th to 19th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK