Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora komunikačních dovedností dětí s narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Podpora komunikačních dovedností dětí s narušenou komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: Children with Impaired communication ability and support their speaking skills
Klíčová slova: Sluchový a řečový vývoj, první slova, řečové vady, předškolní vzdělávání, logopedická prevence, podpora řečových a jazykových dovedností.
Klíčová slova anglicky: Auditive and speech development, first words, speech disorders, preschool educations, speech therapy and prevention, speech and language skill support.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2016
Datum zadání: 18.03.2016
Datum a čas obhajoby: 17.01.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je z oblasti speciální pedagogiky a pojednává o podpoře řečových dovedností dětí předškolního věku. Blíže se zaměřuje na logopedickou problematiku. Stručně popisuje vývoj sluchového vnímání a řeči od prenatálního období, období žvatlání a prvních slov, do období školního zápisu. V části o předškolním vzdělávání se práce věnuje historii a současnosti předškolního vzdělávání a tomu jakým způsobem probíhá podpora řečových dovedností na této výchovně vzdělávací úrovni. Praktická část práce pak zkoumá názory neodborné/nepedagogické veřejnosti na předškolní vzdělávání a přináší také údaje od veřejnosti odborné o dětech s různým druhem řečových vad a jejich logopedické podpoře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis using the findings and grounding of special pedagogy explores the support of preschool children´s speech skills. It focuses on speech therapy problems, briefly describes the development of auditive perception and speech from the prenatal period to the time when children start attending school. The theoretical part is dedicated to preschool education and offers a closer look at history of the preschool education as well as the current situation of this problematice. It also mentions the way of the support of the speech skills at this level of education. The practical part examines the laic/non-pedagogical public´s opinions on the preschool education and it also brings date from specialists concerning children with different kinds of speech disorders and their speech therapy support.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK