Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačový hardware ve vzdělávání informatických předmětů
Název práce v češtině: Počítačový hardware ve vzdělávání informatických předmětů
Název v anglickém jazyce: Computer Hardware in ICT Education
Klíčová slova: Informatika, počítačový hardware, kurikulum, výukové metody, kurikulární dokumenty ČR, žákovské postoje, motivace
Klíčová slova anglicky: ICT, Computer hardware, curriculum, teaching methods, curricular documents, pupil’s attitude, motivation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Lapeš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2016
Datum zadání: 08.09.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Analyzovat kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP) v oblastech zaměřených na počítačový hardware.
- Zmapovat postoje a očekávání studentů formou dotazníkového šetření z hlediska výuky a obsahu hardwarově orientovaných témat.
- Zjistit a posoudit charakteristiky výuky se zřetelem na rozsah, tematické zaměření, strukturu látky, motivace zařazení učiva a samotný vztah zkoumaných ŠVP s RVP.
- Navrhnout změny a opatření na základě zjištění zkoumané problematiky a vyvodit metodologická doporučení k výuce.
- Zhodnotit zařazení hardwarové problematiky do výuky z hlediska profesního uplatnění absolventů.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá současným stavem výuky počítačového hardware a jejím hlavním cílem je posoudit úlohu a přínos zařazení tématu do školního kurikula všeobecně zaměřených škol. Klíčovými aspekty posouzení jsou postavení tématu v rámci informatických předmětů a ve vztahu k ostatním výukovým předmětům, ukotvení v relevantních kurikulárních dokumentech České republiky, postoje a očekávání žáků vzhledem k výuce počítačového hardwaru zjišťované dotazníkovým šetřením a porovnání školní výuky se zpracováním tématu v odborné literatuře.
Hlavním výstupem práce je konstatování současného stavu výuky počítačového hardware na víceletých gymnáziích a doporučení dalšího vývoje s ohledem na žákovské postoje a motivaci a variabilní výukové metody, které téma nabízí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis studies teaching of computer hardware with it’s main goal set in evaluation of the topic’s benefit in curriculum of grammar schools. Key aspects of evaluation are relation of topic to the rest of ICT curriculum and other school subjects, background in relevant curricular documents of Czech republic, students’ attitude and expectations in regard of the topic determined by survey and comparison of schools’ curriculum to topic’s structure in literature.
Main outcomes are determination of actual form of teaching computer hardware at grammar schools and recommending way of further development thereof regarding students’ needs and motivation and variability of teaching methods available.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK