Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří
Název práce v češtině: Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří
Název v anglickém jazyce: Holy Trinity Church in Klášterec nad Ohří
Klíčová slova: Klášterec nad Ohří, Michal Oswald Thun, barokní architektura, Carlo Lurago, Rossi de Luca, hrobka, kostel Nejsvětější Trojice, barokní sochařství, Jan Brokoff
Klíčová slova anglicky: Klášterec nad Ohří, Michal Oswald Thun , baroque architecture, Carlo Lurago , Rossi de Luca, tomb, Holy Trinity church, baroque sculpture, Jan Brokoff
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2016
Datum a čas obhajoby: 18.01.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2017
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
1.1 Historie města
1.2 Majitelé panství
1.3 Barokní úpravy Klášterce
2. Stavebně-historický vývoj kostela Nejsvětější Trojice
2.1 Plány Carla Luraga
2.2 Carel Lurago a Thunové
2.3 Stavitel Rossi de Luca
3. Výzdoba kostela
3.1 Architektura kostela
3.2 Thunská hrobka
3.3 Rekonstrukce kostela a hrobky
4. Závěr
5. Obrazová příloha
5.1 Seznam vyobrazení
5.2 Seznam použité literatury
Seznam odborné literatury
BĚLINA 2011 – Pavel BĚLINA / Jiří KAŠE / Jiří MIKULEC / Irena VESELÁ / Vít VLNAS: Velké dějiny zemí Koruny české IX. (1683-1740), Litomyšl / Praha 2011
Biskupství litoměřické, fond Far, Klášterec nad Ohří, inventář č. 114
BLAŽÍČEK 1976 – Oldřich J. BLAŽÍČEK: Ferdinand Brokof, Praha 1976
GLASER 1859 – Franz GLASER: Geschichte der Stadt Klösterle. Von ihrer Gründung im 12. Jahrhundert bis zum verheerenden Brande am 23. Juli 1859, Klösterle an der Eger, s. d
HALADA 1992 – Jan HALADA: Lexikon české šlechty, Praha 1992
HEROUT 1978 – Jaroslav HEROUT: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
KOŘÁN 1987 – Ivo KOŘÁN: Sochařství baroka, Praha 1987
KOVAŘÍK 1946 – Petr KOVAŘÍK: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska, Praha 1946
KRPÁLKOVÁ 2010 – Zdeňka KRPÁLKOVÁ: Kapitoly z uměleckého mecenátu Michala Osvalda, Maxmiliána a Romedia Konstantina Thun Hohenstein v druhé polovině 17. století, diplomová práce, Olomouc 2010
KUČA 2000 – Karel KUČA: Městečka a města v Čechách, na Morave a ve Slezsku, Praha 2000
MACEK 1997 – Jaroslav MACEK: Katalog litoměřické diecéze, Litoměřice 1997
MAŠEK 1992 – Petr MAŠEK: Modrá krev: minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích, Praha 1992
MACEK 2003 – Petr MACEK / Pavel ZAHRADNÍK: Barokní architekt a stavitel Václav Špaček, in: Průzkumy památek 2003 - II.
MACEK 2015 – Petr MACEK / Richard BIEGEL /Jakub BACHTÍK (eds.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015
NAŇKOVÁ 1976 – Věra NAŇKOVÁ: Na okraji dvou článků o barokní architektuře v Čechách, Umění XXIV, 1976
NAŇKOVÁ 1983 – Věra NAŇKOVÁ: Fischer z Erlachu v Thunovské korespondenci, Umění XXXI, 1983
NAŇKOVÁ 1986 – Věra NAŇKOVÁ: K typologii české sakrální architektury 17. století, Umění XXXIV, 1986
NAŇKOVÁ 1989 – Věra NAŇKOVÁ: Architektura 17. století v Čechách, Praha 1989
Národní památkový ústav – územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem, oddělení evidence a dokumentace, Klášterec nad Ohří, evidenční karty mariánských kaplí v zámeckém parku. 547 S
NEJEDLÁ 1964 – Věra NEJEDLÁ: Jan Brokoff, in: Umění XII, Praha 1964, s. 1-46
NEUMANN 1974 – Jaromír NEUMANN: Český barok, Praha 1974
PÁTEK 2013 – Jakub PÁTEK: Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve druhé polovině 17. století, dizertace, Praha 2013
POCHE 1977 – Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech, Praha 1977-1982
POTŮČEK 2003 – Václav POTŮČEK/Bořivoj RAK: Obnova a restaurování štukové a malířské nástěnné výzdoby v interiéru kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří (restaurátorská zpráva), 2003, uloženo na NPÚ úop v Ústí nad Labem pod číslem 1772/R
SCHALLER 1787 – Jaroslaus SCHALLER: Topographie des Königreichs Böhmens, Leutmeritzer Kreis, V. Teil, Wien / Prag 1787
TOMAN 1927 – Prokop TOMAN: Slovník československých výtvarných umělců, Praha 1927
UREŠOVÁ 1956 – Libuše UREŠOVÁ: Nové poznatky k činnosti stavitele Carla Luraga, in: Umění věků, věnováno k sedmdesátým narozeninám profesora Dra. Josefa Cibulky, Praha 1956
VACHATA 1997 – Zdeněk VACHATA: Klášterec nad Ohří. Přehled dějin města a okolí, Klášterec nad Ohří 1997
VLČEK 1998 – Pavel VLČEK: Praha 1610-1700 – kapitoly o architektuře raného baroka, Praha 1997
VLČEK 2004 – Pavel VLČEK a kol.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá stavebně historickým vývojem kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří. Cílem práce je nahlédnout do historie města a jakou úlohu v něm hrál šlechtický rod Thun-Hohenstein. Jak se za jejich působení změnilo město a jak umělecky zasáhli v okolí. Na farním kostele Nejsvětější Trojice pracoval významný architekt Carlo Lurago, pro hraběte Thuna vypracoval návrhy na stavbu, kterou realizoval stavitel Rossi de Luca. V práci jsou zkoumány odlišnosti stavby od plánů, a jak je kostel řešený. Pod kněžištěm kostela byla vybudovaná také rodinná hrobka Thunů. Ta byla zpřístupněna veřejnosti po obnovení v roce 1993. Práce sleduje i její rekonstrukci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with the foundations of the Church of the Holy Trinity in Klasterec . The aim is to look into the history of the town and what role it played a noble family Thun - Hohenstein . As for its effect has changed the city and how artistically hit nearby. At the parish church of the Holy Trinity worked famous architect Carlo Lurago for Count Thun draw up proposals for the construction of which was realized by the builder Rossi de Luca . The work examined differences from construction plans , and how the church is solved . Under the chancel of the church was also built Thun family tomb , which was opened to the public after restoration in 1993, the work also monitors its recon-struction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK