Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení pro učení
Název práce v češtině: Hodnocení pro učení
Název v anglickém jazyce: Assessment for learning
Klíčová slova: Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, případová studie
Klíčová slova anglicky: Formative assessment, assessment for learning, assessment as learning, self-assessment, case study
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Studium odborné literatury
2.Stanovení cíle práce a výzkumných otázek: Přispět k mapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Zpracovat teoretická východiska tématu. Zpracovat případové studie formativního hodnocení v kontextu konkrétních třídních systémů výuky a hodnocení. Proč a jakým způsobem můžeme posilovat formativní hodnocení ve školním vzdělávání žáků?
3.Zpracování teoretických východisek
4.Zpracování výzkumné části: Případové studie zaměřené na formativní hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků. Využití pozorování, rozhovorů, analýzy materiálů.
Zpracování závěrů práce
Seznam odborné literatury
KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R.Hodnocení žáků. Praha, Grada Publishing, 2009
KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha, Portál, 2012
STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. A KOL. Formativní hodnocení ve výuce. Praha, Portál, 2016
FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se - praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, Portál, 2011
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele - cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012
CLARK, I. Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review 2012, 24(2), 205-249.
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno, MSD, 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK