Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace hebrejského písma v křesťanské ikonografii a jeho funkce
Název práce v češtině: Reprezentace hebrejského písma v křesťanské ikonografii a jeho funkce
Název v anglickém jazyce: The Representation of Hebrew Script in Christian Iconography and Its Functions
Klíčová slova: hebrejské inskripce|hebrejština|ikonografie|křesťanství|judaismus|Giotto|Rembrandt|Schäufelein|Michelangelo|Starý zákon|Nový zákon|titulus crucis|Bible|rituální oděvy|profánní oděvy|výtvarné umění
Klíčová slova anglicky: Hebrew Inscriptions|Hebrew|Iconography|Christianity|Judaism|Giotto|Rembrandt|Schäufelein|Michelangelo|Old Testament|New Testament|Titulus crucis|Bible|Ritual clothes|Profane clothes|Art
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2016
Datum zadání: 02.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat výskyty hebrejského a pseudo-hebrejského písma v křesťanském umění. Nejranější výskyt pseudo-hebrejského písma je datován již od šestého století o. l., zatímco výskyt hebrejského písma se datuje počátkem 15. století o. l. (Barasch, Sarfatti). Většina autorů těchto inskripcí neovládala hebrejský jazyk buď vůbec, nebo dokázala pouze umně okopírovat hlásky hebrejské abecedy, s nimiž měla spíš vizuální zkušenost. Přesto můžeme pozorovat různá, někdy velmi důmyslná, užití inskripcí ve výtvarném umění, která se mění v závislosti na kulturně-historickém kontextu doby vzniku díla, objednávce mecenáše, umístění uměleckého díla, jeho autorovi a dalších skutečnostech. Práce se pokusí zobrazování hebrejštiny zasadit do kontextu středověkého a raně novověkého chápání hebrejštiny jako původního svatého, ale i mystického jazyka, a propojí tento fenomén také s obecnějšími tendencemi zobrazování Židů v křesťanském umění, židovsko-křesťanskou polemikou a křesťanským hebraismem.
Různé kategorie zapojení hebrejského textu do výtvarného umění a jejich možnou interpretaci nebude práce řadit chronologicky, ale dle způsobu, jakým autor s hebrejským textem nakládá. Korpus uměleckých děl, kde se hebrejské inskripce vyskytují, bude práce čerpat z dostupné sekundární literatury, která se věnuje buď jednotlivým autorům (Alexander-Knotter), konkrétním dílům (Sarfatti), případně právě kategorizací výskytů hebrejštiny dle práce umělců s jazykem (Lenowitz). Hlavní skupiny tak budou tvořit: výskyt jednotlivých hlásek, skupiny hlásek, které nemají věcný význam, nápisy tvořící smysluplné celky, biblické citáty či citáty jiných textů, transkripce latinského textu do hebrejštiny, zobrazení tetragramu, zobrazení desatera, iniciály na krucifixu, nápisy na náboženských oděvech a předmětech, příp. další.
Seznam odborné literatury
Alexander-Knotter, Mirjam. „An ingenious device: Rembrandt’s use of Hebrew inscriptions.“ Studia Rosenthaliana 1999: 131-159.
—. „Rembrandt's Hebrew.“ Jahrbuch der Berliner Museen, 51. Bd., Beiheft. Rembrandt — Wissenschaft aufder Suche. Beiträge des Internationalen Symposiums Berlin- 4. und 5. November. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 2006 (2009). 25-32.
Barasch, Moshe. „Ktovot ivrijot bi-jecirot ha-omanut šel renesans.“ Carpi, Daniel, Alexander Rofe a Milano Attilio. Scritti in memoria di Leone Carpi: saggi sull’ebraismo italiano. Milano: Scuola Superiore di Studi Ebraici, 1967. 141-150.
Lenowitz, Harris. „Hebrew Script in the Works of Bartolome Bermejo.“ Ars Judaica 2008: 7-20.
Rodov, Ilia. „Script in Christian Art.“ Khan (ed.), Geoffrey. Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Sv. 3. Boston: Brill, 2013. 4 sv. 462-477.
Sarfatti, Gad B. „Hebrew Script in Western Visual Arts.“ Italia 13-15 2001: 451-547.
—. „Ma katuv ba diptichon še-ba-osef ha-tmunot šel Karlsruhe.“ Lešonenu la-am 50 1999: 122-128.
—. „Otijot ivrijot be-fesel še-ba-katedrala šel Béziers.“ Lešonenu la-am 51 2001: 3-8.
—. „Šaloš ktovot ivrijot mejuchadot.“ Lešonenu la-am 53 2002: 122-129.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK