Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
Název práce v češtině: Evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
Název v anglickém jazyce: The Kindergarten Director evaluation as an instrument of his/her development
Klíčová slova: evaluace, evaluační teorie, ředitel mateřské školy, role a kompetence ředitel mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
Klíčová slova anglicky: evaluation, evaluation theory, the director of the kindergarten, roles and responsibilities of the director of the kindergarten, evaluation of the kindergarten director as a tool for his development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Provedení práce odpovídá opatření děkanky PedF UK č. 22/2014.
Seznam odborné literatury
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-717-8537-7.
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, 2010, 171 s. ISBN 978-807-3672-218.
BOUROVÁ, Monika. Evaluace a hodnocení v mateřské škole. 1. Nový Bydžov: ATRE, 2003, 98 s.

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozšířené. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-168-3.
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER. J., Kompetence řídících pracovníků ve školství. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-899-2.
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008, 128 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7.
VODÁČEK, L. VODÁČKOVÁ. O., Moderní management v teorii a v praxi. 2. rozšířené. Praha: Management Press, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.
VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-029-5
ŠULÉŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout?. 1. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-90-251-2316-4
KUCHAŘ, Filip, SCHNEIDER, Pavel, TROJAN, Václav, URBAN, Jan a ZEMAN, Pavel. Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi. Praha: Raabe, 2014. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-168-7.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-717-8772-8.
PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je vymezit základními pojmy – evaluace, evaluační teorie, kompetence a role ředitele mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje. Praktická část je zaměřena na popis napětí mezi představami a skutečností evaluace ředitelů mateřských škol v rámci České republiky.
Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmu evaluace a popisem různých evaluačních teorií a jejich tříděním za použití nejen české literatury ale také zahraničních zdrojů. Současně jsou vysvětleny pojmy ředitel mateřské školy, jeho odpovědnosti, role a kompetence včetně specifik práce ředitele mateřské školy. Konec teoretické části je věnován evaluaci ředitele mateřské školy.
Praktická část popisuje zjištěné skutečnosti, které se týkají evaluace ředitele mateřské školy ze strany České školní inspekce. Jsou popsány základní nástroje podpory ředitelů mateřských škol, nejen jejich možnost využití, jejich přednosti, ale také překážky, které brání ve využití těchto nástrojů. Na základě výzkumného šetření jsou popsány nejen změny zaměřené na podporu ředitelů mateřských škol, ale také to, jak jsou řediteli mateřských škol vnímány. Součástí praktické části je také otázka vlivu zjišťování České školní inspekce na vzdělávací politiku České republiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to define basic terms – evaluation, evaluation theory, responsibilities and the role of the director of the kindergarten, kindergarten director’s evaluation as a tool for his/her development. The practical part is focused on describing the tension between ideas and practice in the evaluation of the directors of kindergartens in the Czech Republic.
The theoretical part focuses on explanation of the term “evaluation” and includes description of various theories of evaluation and their classification using not only Czech but also foreign literature sources. At the same time the terms such as the director of the kindergarten, his/her responsibilities and roles including the specifics of the work of the director of the kindergarten are explained. The end of the theoretical part is devoted to the evaluation of the director of the kindergarten.
The practical part describes the findings which relate to the evaluation of the director of the kindergarten from the Czech School Inspectorate perspective. The basic tools of the support of the directors are described including not only the ability for their usage, their strengths, but also barriers that prevent the use of these tools. Based on the research, there are described not only changes aimed at encouraging the directors of kindergartens but also how they are perceived by them, in the thesis. The question of the impact of the detection of the Czech School Inspectorate on the Education Policy of the Czech Republic is included in the practical part of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK