Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické
Název práce v češtině: Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické
Název v anglickém jazyce: Organizational Culture of the Congregation of Evangelical Church of Czech Brethren
Klíčová slova: organizační kultura - církevní společenství - hodnoty
Klíčová slova anglicky: organizational culture - church community - values
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2016
Datum zadání: 30.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Viz Manuál pro zpracování kvalifikačních prací ETF.
Seznam odborné literatury
ASSLÄNDER, Friedrich a Anselm GRÜN. Řízení jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-149-0. HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-45-1.
BROŽ, Miroslav. Církevní zřízení a řády českobratrské církve evangelické: v novelizovaném znění, schváleném 23. synodem 18. listopadu 1983 a vyhlášeném k 1. červnu 1984. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 1984.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: FHS UK, 2011. ISBN 978-80-87398-14-2.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Mít život ve svých rukou: o oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách. Praha: Český západ a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s obecně prospěšnou společností Cheiron T, 2013. ISBN 978-80-87398-32-6.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 8024600307.
KÜNG, Hans. Co je církev?. Brno: Cesta, 2000. ISBN 80-85319-98-5.
LIGUŠ, Ján. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. ISBN 80-86263-59-2.
LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2951-0.
MARTINEK, Michael. K čemu jsou křesťanské církve?. Brno: Cesta, 2012. ISBN 978-80-7295-145-1.
MCBRIDE, Rob. Úvod do kvalitativního výzkumu: průvodce pro učitele. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1995. ISBN 80-708-3183-9.
NĚMEČEK, Josef. Na vinici Páně: úvod do práce v Nedělních školách. Praha: Pražský okrsek Nedělních škol, 1925. Knihovna Nedělní školy. PRUDKÝ, Libor. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. Praha: Academia, 2009. Novověk. ISBN 978-80-200-1751-2.
TICHÝ, Radek a Martin VÁVRA. Náboženství z jiného úhlu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-275-5.
TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004, 168 s. Psyché (Grada). ISBN 8024704056.
VÁNĚ, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0085-0.
VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktual. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.


ŠMEJKAL, Jiří. Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže. Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže. / Jiří Šmejkal ; vedoucí práce Albert-Peter Rethmann ; oponent práce Libor Ovečka [online]. 2006 [cit. 2016-11-10].

TENČÍKOVÁ, Martina. Křesťanský management v církevních zdravotnických zařízeních. Křesťanský management v církevních zdravotnických zařízeních / Martina Tenčíková ; vedoucí práce Zuzana Havrdová ; oponent práce Michal Umlauf [online]. 2011 [cit. 2016-11-10].

VONDRA, Radek. Sociální sítě a církevní společenství[online]. 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/173825. Vedoucí práce Bohumila Baštecká.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat a zmapovat sbor ČCE z perspektivy organizační kultury a z této perspektivy nahlédnout též možné střety v rámci sboru.

Organizační kultura má hodnotovou povahu na úrovni deklarované a žité. Církevní sbor sestává z řady jednotek (staršovstvo, mládež, nedělní škola), jejichž kultura může být odlišná. Nahlížet střety či napětí ve sboru z perspektivy organizační kultury (nikoli jako projev interpersonálních konfliktů) může inspirovat postupy praktické teologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK