Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sionismus Hannah Arendtové
Název práce v češtině: Sionismus Hannah Arendtové
Název v anglickém jazyce: Zionism of Hannah Arendt
Klíčová slova: Hannah Arendtová, sionismus, Izraelsko-palestinský konflikt, Eichmann v Jeruzalémě, politické myšlení
Klíčová slova anglicky: Hannah Arendt, Zionism, Israeli-Palestinian conflict, Eichmann in Jerusalem, political thought
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hannah Arendtová patří bezesporu k nejvýznamnějším politickým myslitelům 20. století. Cílem této bakalářské práce je analyzovat její osobitý postoj k židovské otázce a zejména její pohled na sionismus. Ten bývá často redukován na nešťastnou kontroverzi, která vznikla okolo reportáže Arendtové z procesu s Adolfem Eichmannem, ale hlubší vhled do jejího díla vyjevuje mnohem bohatší pole myšlenek, jež i v dnešní době zůstávají aktuální. Zejména spisy sepsané po roce 1944, kdy se Arendtová nenávratně rozchází s rostoucí uniformitou v sionistických kruzích, nám nabízejí mimo jiné unikátní pohled na Izraelsko-palestinský konflikt, jehož rozřešení zůstává i dnes, skoro půl století po smrti Arendtové, v nedohlednu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Hannah Arendt belongs without a doubt to the most significant political thinkers of the twentieth century. The goal of this bachelor thesis is to analyze her distinctive attitude towards the Jewish question and especially her view of Zionism. The latter is often reduced to the unfortunate controversy which sprung up around Arendt’s report on Adolf Eichmann’s trial, but an insight into her work reveals a much richer field of thoughts which remain topical even today. Especially the works written after 1944, when Arendt irretrievably breaks with the growing uniformity in the Zionist circles, offer us among other things a unique perspective of the Israeli-Palestinian conflict whose settlement remains even today, almost half a century after Arendt’s death, out of sight.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK