Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let
Název práce v češtině: Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let
Název v anglickém jazyce: Use of Drama Education and Personal-social Development with Children of age 5 - 7
Klíčová slova: dramatická výchova, osobnostně-sociální rozvoj, dítě ve věku 5 - 7 let, sociální a emoční zralost dítěte ve věku 5 - 7
Klíčová slova anglicky: Drama Education, Personal-social Development, Children of age 5 -7, Social and Emotional Maturity Children aged 5 – 7 years
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Seznam odborné literatury
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8.
VALENTA, Josef. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4473-5.
SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8.
WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. 2., rev. a aktualiz. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014. ISBN 978-80-903901-4-0.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
Předběžná náplň práce
V teoretické části bakalářské práce se zabývám vymezením pojmů dramatická výchova a osobnostně-sociální rozvoj. Dále charakterizuji jejich metody a techniky vhodné pro děti ve věku 5 – 7 let. Po té se zabývám tělesnou, psychickou, dovednostní, podrobněji emoční a sociální zralostí dítěte v 5 a 7 letech. Praktická část má za cíl zlepšit sociální problém v dané skupině dětí pomocí metod a technik dramatické výchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretic part of the Bachelor thesis deals with definitions concept of drama in education and personal social development. Next I will describe suitable methods and techniques for children from age 5 to 7. Then I will deal with physical, mental, skill, more detail emotional and social maturity of children from age 5 to 7. The object of partial thesis is to improve social problem in particular group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK