Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevalence užívání alkoholu u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016.
Název práce v češtině: Prevalence užívání alkoholu u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016.
Název v anglickém jazyce: Prevalence of useage alcohol at second grade at primary schools in the Roudnice nad Labem in school year from 2009/2010 to 2015/2016
Klíčová slova: alkohol, droga, závislost, mládež, děti, škola
Klíčová slova anglicky: alcohol, drug, youth, addiction, children, school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka je povinna alespoň 1x za kalendářní měsíc (počítá se od měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla práce zadána do SISu) konzultovat vývoj zpracování textu bakalářské práce s vedoucím práce; stejně tak je povinna alespoň 1x za měsíc zaslat vedoucímu práce zpracovaný text bakalářské práce k revizi a připomínkám.
V případě připomínek a doporučení k textu bakalářské práce je studentka povinna se s doporučeními a připomínkami řádně vypořádat - buď je přijmout a zapracovat do textu, v případě, že s nimi nesouhlasí musí si své rozhodnutí argumentačně vedoucímu práce zdůvodnit.
Práci je studentka povinná odevzdat v termínu, který je stanoven pro odevzdání bakalářské práce studijním oddělením děkanátu 1. LF UK v Praze.
Studentka bere při zpracování práce v úvahu nejen právní stav de lege lata, ale rovněž de lege ferenda; pracuje řádně s citacemi a to podle APA (poslední revize); dále je studentka povinna dodržovat zásady pro zpracování vědeckých prací tohoto druhu.
Při prvádění analýzy jednotlivých právních dokumentů (bez ohledu na jejich právní sílu), komparuje jednotlivé právní instrumenty s vhodnými postupy, které jsou zaměřeny na prevenci a lečbu užívání a závislosti na návykových látkách.
Studentka je povinna v termínu do 30 dní od zaregistrování tématu práce předložit vedoucímu seznam literatury, se kterým bude pracovat. V případě nesplnění shora uvedených podmínek, nebude studentce udělen příslušný zápočet.
Předběžná náplň práce
VÝCHODISKA: Česká republika se řadí ve zkušenosti s užíváním alkoholu dětmi a mladistvými na přední příčky v Evropě. Proto je vhodné se tímto tématem zabývat a zjišťovat prevalenci užívání alkoholu nezletilými a mladistvými.
CÍLE: Cílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj prevalence užívání alkoholu dětmi základní školy v Roudnici nad Labem dle ročníků, pohlaví a roku provedeného výzkumu. Cílem je také zhodnotit a zjistit, kdy je první iniciace s alkoholem a navrhnout případná opatření ohledně prevence. Dalším cílem je porovnání vývoje výsledků výzkumu jednoho ročníku od šesté až do deváté třídy a stanovit věkový interval, kdy dochází k největšímu nárůstu prvních experimentů s alkoholem a kdy se objevuje první opilost.
VÝZKUMNÉ OTÁZKY: Mezi výzkumné otázky patří jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u žáků 2. stupně základní školy v Roudnici nad Labem v období od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016? Jaké jsou rozdíly v prevalenci užívání alkoholu a opilosti mezi dívkami a chlapci? Jaká je týdenní, měsíční a roční prevalence užívání alkoholu a opilosti? Jaká je prevalence užívání alkoholu a opilosti u vybraného ročníku?
METODY: Jedná se o kvantitativní periodický longitudinální výzkum, který byl prováděn formou anonymního nestandardizovaného dotazníku. Sledované období pro tento výzkum byl od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016.
VÝSLEDKY: Stanovení prevalence užívání alkoholu a opilosti potvrdilo, že nejnižší prevalence je u žáků šestých tříd a se vzrůstajícím věkem se zvyšuje. Rozdíly v prevalenci opilosti u dívek a chlapců jsou minimální. Roční prevalenci v dotaznících označili nejčastěji žáci šestých a sedmých tříd. Žáci osmých a devátých tříd nejčastěji označili prevalenci měsíční a týdenní. Prevalence užívání alkoholu a opilosti u vybraného ročníku je nejnižší v šesté třídě a postupně roste.
IMPLIKACE: Čím starší děti, tím větší zkušenost s alkoholem a opilostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
BACKGROUND: Czech Republic ranks in the experience with the use of alcohol by children and adolescents on the front splitter in Europe. Therefore, it is appropriate to examine this question and to detect the prevalence of alcohol use by minors and adolescents.
AIMS: The aim of this Bachelor thesis is to map out the evolution of the prevalence of alcohol use by children of the primary school in Roudnice nad Labem by years, gender and year carried out by the research. The aim is also to assess and find out when the first initiation with alcohol and propose measures for prevention. Another aim is to compare the development of the research results of one year from the sixth to the ninth class to provide the age interval, where the biggest growth in the first experiments with alcohol and when appears the first being drunk.
RESEARCH QUESTIONS: Between research questions include what is the prevalence of alcohol use and intoxication for students of second degree at primary school in Roudnice nad Labem in the period of school year 2009/2010-2015/2016? What are the differences in the prevalence of alcohol use and intoxication among the girls and boys? What is the weekly, monthly and annual prevalence of alcohol use and intoxication? What is the prevalence of alcohol use and intoxication for the selected year?
METHODS: This is a quantitative periodically repeated longitudinal research that was conducted in the form of anonymous non-standardized questionnaire. The reference period for this survey was school year from 2009/2010 to 2015/2016.
RESULTS: Determination of the prevalence of alcohol use and intoxication confirmed that the lowest prevalence for pupils is the sixth class, and increases with increasing age. Differences in the prevalence of intoxication in girls and boys are minimal. The annual prevalence in the questionnaires indicate most students of the sixth and seventh grades. Pupils at eight and ninth degree most frequently marked monthly and weekly prevalence. The prevalence of alcohol use and intoxication for the selected year is the lowest in the sixth grade and gradually grow.
IMPLICATIONS: the older the children are, the more experience with alcohol and intoxication they have.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK