Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma islámu ve výuce občanského a společenskovědního základu
Název práce v češtině: Téma islámu ve výuce občanského a společenskovědního základu
Název v anglickém jazyce: Topic of Islam in the Teaching of Basics of Civics and Social Sciences
Klíčová slova: islám, výuka, gymnázium, občanský a společenskovědní základ, rámcový vzdělávací program, společnost
Klíčová slova anglicky: Islam, teaching, grammer school, Basics of Civics and Social Sciences, Framework Education Programme, society
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 02.12.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mezioborová diplomová práce na pomezí antropologie a pedagogiky se bude sestávat z teoretické a praktické části. První část bude věnována základnímu a stručnému uvedení do tematiky islámu z perspektivy religionistické a antropologické pro znázornění jeho specifičnosti. Následovat bude reflexe pohledu české společnosti na islám a zároveň reflexe postojů odborné a širší veřejnosti k jeho výuce tématu islám. Dále bude charakterizováno zvolené výukové téma a jeho zařazení do širšího kontextu vzdělávání. Prostřednictvím náslechů budou identifikovány využívané způsoby výuky tématu, zohledněna bude jeho kontroverze. Součástí diplomové práce bude analýza učebních materiálů tematizujících islám. Diplomová práce se tedy zaměří na rozpoznání různých pojetí výuky o islámu, na jejich kritickou reflexi a na formulování doporučení pro výuku tématu islám. V neposlední řadě se bude práce zabývat etickým rozměrem výuky daného tématu.
Kromě pravidelných konzultací se počítá s náslechy výuky tematizující islám. V první fázi se studentka seznámí s problematikou islámu, ve druhé fázi se bude zabývat otázkou výuky tohoto tématu na středních školách (především gymnáziích). Studentka se pokusí rozpoznat odlišné přístupy ve vyučování tématu islám, pokusí se zdvůvodnit odlišnosti a nastíní etický rozměr problematiky výuky tématu islám. Studentka bude využívat relevantní literaturu, nicméně její úkolem bude také seznámit s mediálním obrazem islámu a s veřejnými reakcemi na tematiku vyučování tématu islámu v ČR.
Seznam odborné literatury
GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. Praha: Karolinum, 1999.
HAERI, Fadhlalla. Základy islámu: tradice, historie, vývoj, současnost. Olomouc: Votobia, 1997.
HOMEROVÁ, Marie. Výchova k občanství ve výuce společenskovědních předmětů: metodicko – didaktická učebnice pro učitele všech typů škol. Praha: Marie Homerová, 2013.
KOSTELECKÁ, Yvona. Žáci – cizinci v základních školách: fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.
KRÁLOVÁ, Jana. Výchova a vzdělávání v muslimských zemích. Praha: 2014.
LHOŤAN, Lukáš. Islám a islamismus v České republice. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2013.
LHOŤAN, Lukáš. Rozmanitostí proti předsudkům: Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2012.
MENDEL, Miloš. Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: MŠMT, 2013.
TAUER, Felix. Svět islámu: dějiny a kultura. Praha: Vyšehrad, 2006.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude skládat z teoretické a praktické části. V první části se budu zaměřovat na teorii v podobě základního a stručného uvedení do tematiky islámu z perspektivy religionistické a antropologické pro znázornění jeho specifičnosti. Nebude také chybět obecný pohled české společnosti na islám a zároveň postoje odborné a širší veřejnosti k jeho výuce. Dále bude charakterizováno zvolené výukové téma a jeho zařazení do širšího kontextu vzdělávání. Monitorovány prostřednictvím náslechů budou různé způsoby výuky uvedeného tématu, jeho kontroverze. Součástí diplomové práce bude analýza učebních materiálů tematizujících islám. V rámci praktické části realizuji kvalitativní výzkum zkoumající vybrané aspekty výuky tohoto tématu, přičemž bude následovat interpretace výzkumu, kterého se zúčastní učitelé středních škol. Diplomová práce se zaměřuje na rozpoznání různých pojetí výuky tohoto tématu, kriticky se snaží nahlédnout a formulovat doporučení pro současnou problematiku výuky tématu islámu, neboť je v dnešní době vybrané téma obecně aktuální a v rámci výuky výchovy k občanství by nemělo být opomíjeno.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will consist of a theoretical and a practical part. The first part will deal with the theory in the form of a basic and brief introduction into the subject of Islam from the religious and anthropological point of view in order to represent its difference. Similarly, Czech society’s perception of Islam will be discussed as well as experts ‘and general public ‘s estimation of teaching about Islam. Subsequently, the characteristics of stated educational topic and its placement into the broader context of education will be dealt with, the Framework Educational Program will be used as a means of comparison. The teaching of the stated topic and the controversy of it will be specified. An analysis of teaching materials thematising Islam will be a part of the diploma thesis. In the practical part of the thesis, a qualitative research will be carried out, followed by its interpretation, which will take place with the participation of high school teachers. The diploma thesis will be focused on the identification of various concepts of teaching of this topic, it will attempt to critically view and formulate the recommendation for the current issues of the teaching of Islam, for it is a present topic that should not be omitted within the Citizenship Education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK