Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Efektivita roboticky asistované terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring u osob po cévní mozkové příhodě na akutních lůžkách včasné rehabilitace
Název práce v češtině: Efektivita roboticky asistované terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring u osob po cévní mozkové příhodě na akutních lůžkách včasné rehabilitace
Název v anglickém jazyce: Efficiency of Robot-assisted Therapy through the Device Armeo Spring in Patients after Stroke in Acute Phase of Early Rehabilitation
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, robotické systémy, Armeo Spring, ergoterapie, horní končetina
Klíčová slova anglicky: acute stroke, robotic devices, Armeo Spring, occupational therapy, upper extremity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alice Oktábcová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. American Stroke Association. Together to end stroke [online]. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/
2. ANDRADE, AO, AA PEREIRA, S WALTER, R ALMEIDA, R LOUREIRO, D COMPAGNA a PJ KYBERD. Bridging the gap between robotic technology and health care. BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL [online]. 2014, 10, 65-78 [cit. 2017-04-07]. ISSN 17468094.
3. BAR, Michal a Irina CHMELOVÁ. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. Postgraduální medicína [online]. 2011, 12(2), 1-12 [cit. 2017-01- 11]. Dostupné z: http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/1517.pdf
4. BARLOW, Susan J. Identifying the brain regions associated with acute spasticity in patients diagnosed with an ischemic stroke. Somatosensory [online]. 2016, 33(2), 104-111 [cit. 2018-04-07]. DOI: 10.1080/08990220.2016.1197114. ISSN 08990220.
5. BARTOLO M, DE NUNZIO AM, SEBASTIANO F, SPICCIATO F, TORTOLA P, NILSSON J a PIERELLI F. Arm weight support training improves functional motor outcome and movement smoothness after stroke. Functional Neurology [online]. 2014, 29(1), 15-21 [cit. 2018-04-12]. ISSN 19713274.
6. BELDA - LOIS, Juan - Manuel, et al. Rehabilitation of gait after stroke: a review towards a top-down approach. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2011, vol. 8, issue 1. [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/17430003-8-66
7. BURGAR, Charles G., Peter S. LUM, A. M. Erika SCREMIN, Susan L. GARBER, H. F. Machiel VAN DER LOOS, Deborah KENNEY a Peggy SHOR. Robot-assisted upper-limb therapy in acute rehabilitation setting following stroke: Department of Veterans Affairs multisite clinical trial. The Journal of Rehabilitation Research and Development[online]. 2011, 48(4), 445- [cit. 2017-07-25]. DOI: 10.1682/JRRD.2010.04.0062. ISSN 0748-7711. Dostupné z: http://www.rehab.research.va.gov/jour/11/484/pdf/burgar484.pdf
8. BUSTAMENTE VALLES, Karla, Sandra MONTES, Maria de Jesus MADRIGAL, Adan BURCIAGA, María Elena MARTÍNEZ a Michelle J. JOHNSON. Technology-assisted stroke rehabilitation in Mexico: a pilot randomized trial comparing traditional therapy to circuit training in a Robot/technology-assisted therapy gym. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2016, 13(1), - [cit. 2017-07-17]. DOI: 10.1186/s12984-016-0190-1. ISSN 1743-0003. Dostupné z: http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-016-0190-1
9. CALABRÒ, Rocco Salvatore, Margherita RUSSO, Antonino NARO, Demetrio MILARDI, Tina BALLETTA, Antonino LEO, Serena FILONI a Placido BRAMANTI. Original Research: Who May Benefit From Armeo Power Treatment? A Neurophysiological Approach to Predict Neurorehabilitation Outcomes. PM [online]. 2016, 8(10), 971-978 [cit. 2018-03-14]. DOI: 10.1016/j.pmrj.2016.02.004. ISSN 19341482.
10. COLOMER C, BALDOVÍ A, TORROMÉ S, NAVARRO MD, MOLINER B, FERRI J a NOÉ E. Efficacy of Armeo® Spring during the chronic phase of stroke. Study in mild to moderate cases of hemiparesis. Neurologia (Barcelona, Spain) [online]. 2013, 28(5), 261-7 [cit. 2017-01-22]. DOI: 10.1016/j.nrl.2012.04.017. ISSN 15781968.
11. CROW, J. Lesley a Barbara C. HARMELING-VAN DER WEL. Hierarchical Properties of the Motor Function Sections of the Fugl-Meyer Assessment Scale for People after Stroke: A Retrospective Study. Physical Therapy. 2008, roč. 88, č. 12, s.
12. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 8024619660.
13. DRÁBKOVÁ, J., TICHÁČEK, M., Náhlé cévní mozkové příhody [online]. [cit. 2017-22- 01]. Dostupné z: http://www.urgmed.cz/postupy/cmp.htm.
14. DURET, C a E HUTIN. Effects of prolonged robot-assisted training on upper limb motor recovery in subacute stroke. NEUROREHABILITATION [online]. 2013, 33(1), 41-48 [cit. 2017-07-26]. ISSN 10538135.
15. DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 9788024716480.
16. EL-SHAMY, Shamekh Mohamed. Efficacy of Armeo® Robotic Therapy Versus Conventional Therapy on Upper Limb Function in Children With Hemiplegic Cerebral Palsy. American Journal of Physical Medicine [online]. 2018, 97(3), 164-169 [cit. 2018-03-31]. ISSN 08949115.
17. FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 978-80-7367-815-9
18. Funkční pohybová rehabilitace horní končetiny – Armeo ®Spring [online]. Olomouc, 2012 [cit. 2017-08-10]. Dostupné z: http://projekt-vav-fzv.upol.cz/upload/soubory/vystupy_ka05/prezentace_workshop_26.11._2012_.pdf
19. GIJBELS, Domien, Ilse LAMERS, Lore KERKHOFS, Geert ALDERS, Els KNIPPENBERG a Peter FEYS. The Armeo Spring as training tool to improve upper limb functionality in multiple sclerosis: a pilot study. Journal of NeuroEngineering [online]. 2011, 8(1), 5-12 [cit. 2017-01-22]. DOI: 10.1186/1743-0003-8-5. ISSN 17430003.
20. GRACIES, Jean-Michel, N. BAYLE, M. VINTI a S. ALKANDARI. Five-step clinical assessment in spastic paresis. European journal of physical and rehabilitation medicine [online]. 2010, roč. 46, č. 3, s. 411-421 [cit. 2016-01- 03]. Dostupné z: http://1url.cz/rtz5b
21. HADRABA, Ivan. Úchop v protetice (2. část). Ortopedická protetika. 2001, 3(5). Dostupné z: http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc2bfee47eea.htm
22. HAFSTEINSDÓTTIR, TB, J KAPPELLE, MHF GRYPDONCK a A ALGRA. Effects of bobath-based therapy on depression, shoulder pain and health-related quality of life in patients after stroke. Journal of Rehabilitation Medicine [online]. 2007, 39(8), 627-632 [cit. 2018-04-28]. DOI: 10.2340/16501977-0097. ISSN 0001-5555. Dostupné z: https://medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-0097
23. HAJI-AHMAD, Tahereh, Hojjat Allah HAGHGOO, Ebrahim PISHYAREH a Akbar BIGLARIAN. The Effect of Biofeedback Therapy on Hand Function and Daily Activities in Stroke Survivors. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences [online]. 2015, 17(10), 1-5 [cit. 2018-03-11]. DOI: 10.17795/zjrms-2204. ISSN 20087977.
24. HAVELKOVÁ, Markéta. Hemoragické cévní mozkové příhody [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://old.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/hippokrat/Obory/Neurologie/Cevni_mozkove_prihody_-_Hemoragicke.pdf
25. HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
26. Herbert, D., Lindsay, M. P., McIntyre, A., Kirton, A., Rumney, P. G., Bagg, S. et al. (2016). Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. International Journal of Stroke, 11, 459–484. Hoffman, H. & Blakey, G. (2011).
27. HEŘMÁNKOVÁ, Kristýna. Využití Modifikované Frenchayské škály u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě. Využití Modifikované Frenchayské škály u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě / Kristýna Heřmánková ; vedoucí práce Anna Krulová ; oponent práce Yvona Angerová [online]. 2016 [cit. 2018-03-19].
28. HESSE, S, A HESS, C WERNER, N KABBERT a R BUSCHFORT. Effect on arm function and cost of robot-assisted group therapy in subacute patients with stroke and a moderately to severely affected arm: a randomized controlled trial. CLINICAL REHABILITATION [online]. 2014, 28(7), 637-647 [cit. 2017-07-20]. ISSN 02692155.
29. HESSE, S, C WERNER, M POHL, J MEHRHOLZ, U PUZICH a H I. KREBS. Mechanical Arm Trainer for the Treatment of the Severely Affected Arm After a Stroke. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation [online]. 2008, 87(10), 779-788 [cit. 2018-04-13]. DOI: 10.1097/PHM.0b013e318186b4bc. ISSN 0894-9115. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00002060-200810000-00001
30. HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina, PAVLŮ Dagmar. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace: 1. Část. Praha: Karolinum, 2007. 115 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1294-2
31. Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003-2010. In: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. 2012 [cit. 2017-05-04] Dostupné z: www.uzis.cz/system/files/03_12.pdf
32. HUTYRA, Martin. Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, léčba, prevence. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024738161.
33. CHAN, Irene H. L., Kenneth N. K. FONG, Dora Y. L. CHAN, Apple Q. L. WANG, Eddy K. N. CHENG, Pinky H. Y. CHAU, Kathy K. Y. CHOW a Hobby K. Y. CHEUNG. Effects of Arm Weight Support Training to Promote Recovery of Upper Limb Function for Subacute Patients after Stroke with Different Levels of Arm Impairments. BioMed Research International [online].2016, 1-9 [cit. 2017-07-26]. DOI: 10.1155/2016/9346374. ISSN 2314-6133. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2016/9346374/
34. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu / Miroslav Chráska. 2016. ISBN 9788024753263.
35. IMMS C, M WALLEN a K LAVER. Robot assisted upper limb therapy combined with upper limb rehabilitation was at least as effective on a range of outcomes, and cost less to deliver, as an equal dose of upper limb rehabilitation alone for people with stroke. Australian Occupational Therapy Journal [online]. 2015, 62(1), 74-6 [cit. 2017-01-22]. DOI: 10.1111/1440-1630.12188. ISSN 14401630.
36. IMURA, Takeshi, Yuki NAGASAWA, Hiroki FUKUYAMA, Naoki IMADA, Shuichi OKI a Osamu ARAKI. Effect of early and intensive rehabilitation in acute stroke patients: retrospective pre-/post-comparison in Japanese hospital. Disability [online]. 2018, 40(12), 1452-1455 [cit. 2018-04-07]. ISSN 09638288.
37. JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
38. JONG-BAE CHOI, SUNG-RYOUNG MA a BO-KYOUNG SONG. The Effect of Resting Hand Splint on Hand Pain and Edema among Patients with Stroke. Journal of Ecophysiology [online]. 2016, 16(1/2), 37-41 [cit. 2018-03-11]. DOI: 10.15512/joeoh/2016/v16i1&2/15635. ISSN 09724397.
39. JONSDOTTIR J, THORSEN R, APRILE I, et al. Arm rehabilitation in post stroke subjects: A randomized controlled trial on the efficacy of myoelectrically driven FES applied in a task-oriented approach. Plos One [online]. 2017, 12(12), e0188642 [cit. 2018-02-07]. DOI: 10.1371/journal.pone.0188642. ISSN 19326203.
40. JU, Y. a I.-J. YOON. The effects of modified constraint-induced movement therapy and mirror therapy on upper extremity function and its influence on activities of daily living. Journal of Physical Therapy Science [online]. 2018, 30(1), 77 - 81 [cit. 2018-03-11]. DOI: 10.1589/jpts.30.77. ISSN 09155287.
41. KALINA, Miroslav. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-107-9.
42. KALVACH, Pavel a kolektiv. Mozkové ischemie a hemoragie. 3. Grada Publishing, 2010. ISBN 9788024770376.
43. KATTENSTROTH, J.C., T. KALISCH, H.R. DINSE, M. SCZESNY-KAISER, M. TEGENTHOFF a W. GREULICH. Daily repetitive sensory stimulation of the paretic hand for the treatment of sensorimotor deficits in patients with subacute stroke: RESET, a randomized, sham-controlled trial. BMC Neurology [online]. 2018, 18(1) [cit. 2018-03-03]. DOI: 10.1186/s12883-017-1006-z. ISSN 14712377.
44. KRAKAUER, John W., S. Thomas CARMICHAEL, Dale CORBETT a George F. WITTENBERG. Getting Neurorehabilitation Right. Neurorehabilitation and Neural Repair [online]. 2012, 26(8), 923-931 [cit. 2018-04-13]. DOI: 10.1177/1545968312440745. ISSN 1545-9683. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1545968312440745
45. KUSNANTO KUSNANTO, ESKA DWI PRAJAYANTI a HARMAYETTY HARMAYETTY. JIGSAW PUZZLE IMPROVE FINE MOTOR ABILITIES OF UPPER EXTREMITIES IN POST-STROKE ISCHEMIC CLIENTS. Jurnal Ners, Vol 12, Iss 1, Pp 142-150 (2017) [online]. 2017, 12(1), 142-150 [cit. 2018-02-26]. DOI: 10.20473/jn.v12i1.2790. ISSN 18583598.
46. KUTNER, Nancy G., Rebecca ZHANG, Andrew J. BUTLER, Steven L. WOLF a Jay L. ALBERTS. Quality-of-Life Change Associated With Robotic-Assisted Therapy to Improve Hand Motor Function in Patients With Subacute Stroke: A Randomized Clinical Trial. Physical Therapy [online]. 2010, 90(4), 493-504 [cit. 2017-01-22]. ISSN 00319023.
47. KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. ISBN 8024727137.
48. KYEONG WOO LEE, SANG BEOM KIM, JONG HWA LEE, SOOK JOUNG LEE a JIN WAN KIM. Effect of Robot-Assisted Game Training on Upper Extremity Function in Stroke Patients. Annals of Rehabilitation Medicine [online]. 2017, 41(4), 539-546 [cit. 2018-03-29]. DOI: 10.5535/arm.2017.41.4.539. ISSN 22340645.
49. LANNIN, Natasha A., Anne CUSICK, Caroline HILLS, Bianca KINNEAR, Karin VOGEL, Kate MATTHEWS a Greg BOWRING. Upper limb motor training using a Saebo ™ orthosis is feasible for increasing task-specific practice in hospital after stroke. Australian Occupational Therapy Journal [online]. 2016, 63(6), 364-372 [cit. 2018-02-24]. DOI: 10.1111/1440-1630.12330. ISSN 00450766. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1440-1630.12330
50. LUNDQUIST, Camilla Biering a Thomas MARIBO. The Fugl-Meyer assessment of the upper extremity: reliability, responsiveness and validity of the Danish version. DISABILITY AND REHABILITATION [online]. 2017, 39(9), 934-939 [cit. 2018-03-15]. ISSN 09638288.
51. MACKAY, Judith., George A. MENSAH, Shanthi. MENDIS a Kurt. GREENLUND. The atlas of heart disease and stroke. Geneva: World Health Organization, 2004. ISBN 9241562768.
52. MASIERO, Stefano, Mario ARMANI a Giulio ROSATI. Upper-limb robot-assisted therapy in rehabilitation of acute stroke patients: Focused review and results of new randomized controlled trial. The Journal of Rehabilitation Research and Development [online]. 2011, 48(4), 355- [cit. 2017-08-10]. DOI: 10.1682/JRRD.2010.04.0063. ISSN 0748-7711. Dostupné z: http://www.rehab.research.va.gov/jour/11/484/pdf/masiero484.pdf
53. MATSUI H, HASHIMOTO H, HORIGUCHI H, YASUNAGA H a MATSUDA S. An exploration of the association between very early rehabilitation and outcome for the patients with acute ischaemic stroke in Japan: a nationwide retrospective cohort survey. BMC Health Services Research [online]. 2010, 10, 213 [cit. 2018-04-07]. DOI: 10.1186/1472-6963-10-213. ISSN 14726963.
54. MAZZOLENI, S, G TURCHETTI, I PALLA, F POSTERARO a P DARIO. Acceptability of robotic technology in neuro-rehabilitation: Preliminary results on chronic stroke patients. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE [online]. 2014, 116(2), 116-122 [cit. 2017-08-14]. ISSN 01692607.
55. MEHRHOLZ, Jan, Marcus POHL, Thomas PLATZ, Joachim KUGLER a Bernhard ELSNER. Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews[online]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1996 [cit. 2017-08-10]. DOI: 10.1002/14651858.CD006876.pub4. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006876.pub4
56. Mezinárodní klasifikace nemocí: abecední seznam. 1999. ISBN 8071697877.
57. MUMENTHALER, Marco, Claudio L. BASSETTI a Christof J. DAETWYLER. Neurologická diferenciální diagnostika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024722986.
58. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. ISBN 8024710242.
59. National Stroke Foundation (NSF) (2010). Clinical Guidelines for Stroke Management. Melbourne, VIC. Retrieved 23 August, 2016, from https://informme.org.au/guide lines/clinical-guidelines-for-stroke-management-2010
60. NEUMANN, S., R. GAULKE, C. KRETTEK a S. KWISDA. Comparison of the grip strength using the martin-vigorimeter and the JAMAR-dynamometer: Establishment of normal values. In Vivo [online]. 2017, 31(5), 917 - 924 [cit. 2018-03-19]. DOI: 10.21873/invivo.11147. ISSN 17917549.
61. OKTÁBCOVÁ, A., J. UHLÍŘOVÁ a A. ČÁBELKOVÁ. Zapojení přístroje Amadeo do standardní terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě v chronické fázi: follow up studie. Rehabilitation [online]. 2017, 24(1), 23-28 [cit. 2018-03-11]. ISSN 12112658.
62. OLAK, Kacper, Maria KŁODA, Stanisław SZLUFIK a Edyta SMOLIS-BĄK. Evaluation of health restoring progress in ischemic stroke patients within acute and subacute period applied with PNF therapy components’. Advances in Rehabilitation [online]. 2015, 29(4), - [cit. 2018-04-09]. DOI: 10.2478/rehab-2014-0035. ISSN 1734-4948. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/rehab.2015.29.issue-4/rehab-2014-0035/rehab-2014-0035.xml
63. OPAVSKÝ, J. Spektrum, trendy a postupy současné neurorehabilitace. Rehabilitation [online]. 2016, 23(2), 59-63 [cit. 2017-05-20]. ISSN 12112658.
64. ORIHUELA-ESPINA, Felipe, Luis ENRIQUE SUCAR, Giovana FEMAT ROLDAN, Israel SANCHEZ-VILLAVICENCIO, Lorena PALAFOX, Jorge HERNANDEZ-FRANCO a Ronald LEDER. Robot training for hand motor recovery in subacute stroke patients: A randomized controlled trial. JOURNAL OF HAND THERAPY [online]. 2016, 29(1), 51-57 [cit. 2018-04-13]. ISSN 08941130.
65. PAOLUCCI, Stefano, Gabriella ANTONUCCI, Maria Grazia GRASSO, Daniela MORELLI, Elio TROISI, Paola COIRO a Maura BRAGONI. Early versus delayed inpatient stroke rehabilitation: A matched comparison conducted in Italy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation[online]. 2000, 81(6), 695-700 [cit. 2018-04-15]. DOI: 10.1016/S0003-9993(00)90095-9. ISSN 00039993. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003999300900959
66. PATSOPOULOS, N.A. A pragmatic view on pragmatic trials. Dialogues in Clinical Neuroscience [online]. 2011, 13(2), 217 - 224 [cit. 2018-03-26]. ISSN 12948322.
67. PERRY, Bonnie E., Emily K. EVANS a Dobrivoje S. STOKIC. Weight compensation characteristics of Armeo®Spring exoskeleton: implications for clinical practice and research. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2017, 14(1), - [cit. 2018-03-14]. DOI: 10.1186/s12984-017-0227-0. ISSN 1743-0003. Dostupné z: http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-017-0227-0
68. PETEROVÁ, Marie. Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení. Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení / Marie Peterová; vedoucí práce Helena Haškovcová; oponent práce Jan Sokol, Iva Holmerová [online]. 2014 [cit. 2018-03-18].
69. PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024711355.
70. PINZON, Rizaldy Taslim, Rosa De Lima Renita SANYASI a Andre Dharmawan WIJONO. The comparison of traditional vascular risk factor between hemorrhagic and non-hemorrhagic stroke. Asian Journal of Medical Sciences [online]. 2017, 8(6), 5- [cit. 2018-03-10]. DOI: 10.3126/ajms.v8i6.18277. ISSN 2091-0576. Dostupné z: https://www.nepjol.info/index.php/AJMS/article/view/18277
71. PREISS, Marek a HANA KUČEROVÁ A KOLEKTIV. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. ISBN 9788024714608.
72. PROCHÁZKA, Bohumír. Biostatistika pro lékaře: principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024627823.
73. PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jozef BALÁŽ, Igor DUVAČ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Josef MALEČEK, Zdenko REGULI, Martin VAVÁČEK a Tomáš VESPALEC. Experiment v biomechanice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 86 s. ISBN 978-80-210-7291-6.
74. PTÁČKOVÁ, Veronika. Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke. Vedoucí práce Prof. PhDr. František Vaverka, CSc.
75. S. I. SHKROBOT, N. R. SOKHOR, L. S. MILEVSKA-VOVCHUK, I. YA. KRYNYTSKA, M. I. MARUSHCHAK, L. V. SHKROBOT a O. R. YASNIJ. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase. Zaporožskij Medicinskij Žurnal, Iss 1, Pp 41-46 (2018) [online]. 2018, (1), 41-46 [cit. 2018-03-03]. DOI: 10.14739/2310-1210.2018.1.121952. ISSN 23101210.
76. SÁDLOVÁ, T. Frenchayský test paže (test k vyšetření úchopu a manipulace s předměty). Informační bulletin ČAE. ČAE ČR, 2012(2), 22. ISSN 1804-1558.
77. SALE, Patrizio, Valentina LOMBARDI a Marco FRANCESCHINI. Hand Robotics Rehabilitation: Feasibility and Preliminary Results of a Robotic Treatment in Patients with Hemiparesis. Stroke Research [online]. 2012, , 1-5 [cit. 2018-04-07]. DOI: 10.1155/2012/820931. ISSN 20420056.
78. Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s ictem. Věstník MZ ČR, částka 10, 2015, s.52-54.
79. SIMONETTI, Davide, Loredana ZOLLO, Stefano MILIGHETTI, et al. Literature Review on the Effects of tDCS Coupled with Robotic Therapy in Post Stroke Upper Limb Rehabilitation. Frontiers in Human Neuroscience [online]. 2017, 11, - [cit. 2017-08-09]. DOI: 10.3389/fnhum.2017.00268. ISSN 1662-5161. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2017.00268/full
80. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou [online]. 2017 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.urgmed.cz/postupy/2017_cmp.pdf
81. STEPHENSON, A. a J. STEPHENS. An exploration of physiotherapists’ experiences of robotic therapy in upper limb rehabilitation within a stroke rehabilitation centre. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology [online]. 2018, 13(3), 245 - 252 [cit. 2018-03-31]. DOI: 10.1080/17483107.2017.1306593. ISSN 17483115.
82. Stroke Engine [online]. Canada: Canadian Partnership for Stroke Recovery, 2017 [cit. 2017-08-10]. Dostupné z: https://www.strokengine.ca/assess/fat/
83. STUCK, Rebecca A., Lisa M. MARSHALL a Ramachandran SIVAKUMAR. Feasibility of SaeboFlex Upper-limb Training in Acute Stroke Rehabilitation: A Clinical Case Series. Occupational Therapy International [online]. 2014, 21(3), 108- 114 [cit. 2017-08- 14]. DOI: 10.1002/oti.1369. ISSN 09667903. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/oti.1369
84. Supporting the Recovery of Arm and Hand Function. In: Hocoma [online]. 2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://www.hocoma.com/us/solutions/armeo-spring/
85. SUSANTO, Evan A., Raymond K. Y. TONG, Corinna OCKENFELD a Newmen S. K. HO. Efficacy of robot-assisted fingers training in chronic stroke survivors: a pilot randomized-controlled trial. Journal of NeuroEngineering [online]. 2015, 12(1), 1-9 [cit. 2017-07-17]. DOI: 10.1186/s12984-015-0033-5. ISSN 17430003.
86. ŠEBLOVÁ, Jana, Jiří KNOR a . Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Grada Publishing, 2013. ISBN 9788024785981.
87. ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Léčba spasticity u dospělých. Medicína pro praxi [online]. 2012, 9(3) [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2012/03/07.pdf
88. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073673130.
89. TAVEGGIA, Giovanni, Alberto BORBONI, Lorena SALVI a Chiara MULÉ. Efficacy of robot-assisted rehabilitation for the functional recovery of the upper limb in post-stroke patients: a randomized controlled study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. EDIZIONI MINERVA MEDICA, 2016, 52(6) [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/article.php?cod=R33Y2016N06A0767
90. TIMMERMANS, Annick A. A., Henk A.M. SEELEN, Richard D. WILLMANN a Herman KINGMA. Technology-assisted training of arm-hand skills in stroke: concepts on reacquisition of motor control and therapist guidelines for rehabilitation technology design. Journal of NeuroEngineering [online]. 2009, 6, 1-18 [cit. 2017-08-14]. DOI: 10.1186/1743-0003-6-1. ISSN 17430003.
91. URBÁNKOVÁ, Šárka, Jiří NEUMANN a Hana POTMĚŠILOVÁ. Cévní mozková příhoda a role médií v informovanosti veřejnosti. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, roč. 58, č. 4, s. 162-166. ISSN 1802-6281.
92. VÁVRA, Alexander. Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. In VÁVRA, Alexander. Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. 1. Praha : VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2005. s. 1-46.
93. VYSKOTOVÁ, Jana a Kateřina MACHÁČKOVÁ. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024746982.
94. WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. Z pohledu psychologie. ISBN 8024739208.
95. WISSEL J, SCHELOSKY LD, SCOTT J, CHRISTE W, FAISS JH a MUELLER J. Early development of spasticity following stroke: a prospective, observational trial. Journal Of Neurology [online]. 2010, 257(7), 1067-72 [cit. 2018-04-04]. DOI: 10.1007/s00415-010-5463-1. ISSN 14321459.
96. WOODBURY, Michelle L., Craig A. VELOZO, Lorie G. RICHARDS, Pamela W. DUNCAN, Stephanie STUDENSKI a Sue-Min LAI. Longitudinal Stability of the Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2008, 89(8), 1563-1569 [cit. 2018-04-15]. DOI: 10.1016/j.apmr.2007.12.041. ISSN 00039993. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003999308003420
97. WU, Ching-yi, Chieh-ling YANG, Ming-de CHEN, Keh-chung LIN a Li-ling WU. Unilateral versus bilateral robot-assisted rehabilitation on arm-trunk control and functions post stroke: a randomized controlled trial. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2013, 10(1), 35- [cit. 2018-03-14]. DOI: 10.1186/1743-0003-10-35. ISSN 1743-0003. Dostupné z: http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-10-35
98. YAMATO, Tiê P., José E. POMPEU, Sandra M. A. A. POMPEU a Leanne HASSETT. Virtual Reality for Stroke Rehabilitation. Physical Therapy [online]. 2016, 96(10), 1508-1513 [cit. 2017-01-22]. ISSN 00319023.
99. ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2016. Biomedicínská statistika (Karolinum). ISBN 978-80-246-3416-6.
100. YELDAN, I., B.E. HUSEYINSINOGLU, E. TARAKCI, A.R. OZDINCLER, B. AKINCI a S. BAYBAS. The effects of very early mirror therapy on functional improvement of the upper extremity in acute stroke patients. Journal of Physical Therapy Science [online]. 2015, 27(11), 3519 - 3524 [cit. 2018-03-11]. DOI: 10.1589/jpts.27.3519. ISSN 09155287.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje problematice roboticky asistované terapie, konkrétně mechanickému exoskeletu, přístroji Armeo Spring, přičemž je zaměřena na pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP) v akutní fázi. Cílem je zhodnocení efektivity terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring a porovnání efektivity oproti běžné individuální ergoterapii zaměřené na zlepšení hybnosti horní končetiny (HK) u pacientů po CMP v akutní fázi.
Studie se účastnilo celkem 19 pacientů, hospitalizovaných na akutních lůžkách včasné rehabilitace, kteří byli vybráni na základě vstupních kritérií a následně byli rozřazeni do dvou skupin. Experimentální skupina obsahovala 10 participantů (n=10), kontrolní skupina 9 participantů (n=9). Pacienti v experimentální skupině podstupovali 4-5x týdně po dobu třech týdnů 30 minutové terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring, kontrolní skupina absolvovala totožné množství individuální ergoterapie zaměřené na zlepšení hybnosti paretické HK. Celkový počet terapií u pacientů byl 12 sezení, přičemž byli participanti hodnoceni před zahájením intervence a následně po jejím ukončení.
K hodnocení byly při sběru dat použity vzhledem ke stanoveným hypotézám tyto testy: Funkční míra nezávislosti (FIM), hodnotící soběstačnost, Fugl-Meyer hodnocení (FMA) a modifikovaný Frenchayský test paže (mFAT), hodnotící funkční hybnost horní končetiny a Jamar dynamometr (JD) pro změření síly stisku ruky.
V obou výzkumných skupinách došlo ke statisticky významnému zlepšení v několika měřených parametrech. V experimentální skupině došlo ke statisticky signifikantnímu zlepšení ve většině použitých testů – hodnocení FIM, Fugl-Meyer hodnocení, mFAT a některých roztečích z měření JD na stanovené hladině významnosti 0,01 (p < 0,01). Při porovnání rozdílu zlepšení zjištěných hodnot mezi oběma skupinami se nepodařilo prokázat statisticky významné zlepšení ani u jednoho ze sledovaných parametrů. Pouze u jednoho rozdílu bylo patrné statisticky významné zlepšení, ale jen na hladině významnosti 0,1, tímto parametrem bylo měření 2. rozteče JD.
Tato studie prokázala, že použití roboticky asistované terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring v akutní fázi po CMP je efektivní v uvedených položkách, avšak nenahradí přítomnost terapeuta a nemá statisticky signifikantně větší efekt, než individuální ergoterapie zaměřená na zlepšení hybnosti HK.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the issue of robotic-assisted therapy, namely with the mechanical exoskeleton robotic device Armeo Spring, and it is focused on an acute stroke population. The aim of this study is to evaluate the efficiency of a robotic-assisted therapy using Armeo Spring device and to compare it with the efficiency of a common individual occupational therapy focused on improving motor function of upper extremity of patients with the acute stroke.
There were 19 patients involved in the research, who were hospitalized in early rehabilitation acute beds. They were selected on the basis of entry criteria and further divided into two groups. An experimental group included 10 participants (n=10), a control group included 9 participants (n=9). The patients in the experimental group using Armeo Spring device underwent four to five 30-minutes therapies per week for three week period, the control group underwent the same amount of individual occupational therapies focused on improving motor function of a paretic upper limp. Each participant, evaluated before and after the intervention, underwent the total number of 12 therapy sessions.
In the face of the determined hypothesis, following methods were used to evaluate the sample of patients: Function Independence Measure (FIM) for evaluating rate of independence, Jamar Dynamometer (JD) for evaluating a handgrip, Fugl-Meyer Assessment and modified Frenchay Arm Test (mFAT) evaluating motor function of paretic upper extremity.
The study shows statistically significant improvement (p<0,05) of several parameters in both groups of patients. In the experimental group, there was statistically significant improvement in the FIM, the Fugl-Meyer Assessment, the mFAT, and in some pitches in JD measurement. However, when comparing the two groups, there was no statistically significant difference. The improvement with higher significant rate (p<0,1) was observed in just one parameter, which is the second pitch of JD measure.
In conclusion, the study has shown that the use of robotic-assisted therapy via Armeo Spring device in the acute phase is effective in the above mentioned items, however, it does not substitute the presence of a therapist and it is not significantly more effective than common occupational therapy focused on improving motor function of upper extremity, either.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK