Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představy o vzniku života ve vědě vs. SŠ učebnicích
Název práce v češtině: Představy o vzniku života ve vědě vs. SŠ učebnicích
Název v anglickém jazyce: Conceptions about the Origin of Life in Science vs. High School Textbooks
Klíčová slova: vznik života, buňka, teorie, učebnice, definice života
Klíčová slova anglicky: origin of life, cell, theory, textbook, definition of life
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: Mgr. Jan Toman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Teorie vzniku života v hodinách biologie na středních školách – toto téma se v učebnicích omezuje na pojmy jako abiogeneze, panspermismus, kreacionismus, biologická a chemické evoluce. To co bylo před lety vepsáno do středoškolských učebnic, ve většině případů již není aktuální.
Cílem této bakalářské práce je shrnout nejnovější vědecké poznatky související s tématem vzniku života a následně je porovnat s obsahem středoškolských učebnic, který je předkládán studentům středních škol.
Práce je rozdělena na tři části, kde první bude literární rešerše zaměřená na odborné vědecké články věnující se tématu vzniku života (buňky). Další tvoří rešerše obsahu výukového materiálu středoškolských učebnic a v poslední dvě předcházející části porovnám.
Mojí snahou je poukázat na informace, které mohou být již mylné či zastaralé a na středních školách jsou přednášeny studentům jako fakta. Po srovnání aktuálních poznatků s obsahy dnes používaných učebnic bych doporučila samotný výklad aktualizovat informacemi, o které bylo v posledních letech toto téma obohaceno.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theory of the origin of life in lessons of biology in secondary schools – this topic is limited on concepts such as abiogenesis, panspermia, creationism, biological and chemical evolution in textbooks. What was written in textbooks years ago is, in many cases, no longer upto date.
The aim of this bachelor thesis is to summarize the most recent scientific pieces of knowledge relevant to the topic of the origin of life and ensuingly compare them with the material that is presented to students at secondary schools.
This bachelor thesis consists of three parts, where the first is a literary research focused on technical scientific articles dealing with the topic of the origin of life (cell). The following part contains a research of the contents of educational material and textbooks, and I compare the two previous parts in the last one.
My effort is to point out information that can already be mistaken or archaic, and are being lectured to students as facts in secondary schools. After comparing the current knowledge with the contents of the textbooks I have used today, I would recommend the actual interpretation to be updated by the information that has been enriched in the past years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK