Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané postupy při správě daní
Název práce v češtině: Vybrané postupy při správě daní
Název v anglickém jazyce: Selected procedures at tax administration
Klíčová slova: Správa daní, postupy při správě daní, daňové řízení
Klíčová slova anglicky: Tax administration, tax procedures, tax process
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2016
Datum a čas obhajoby: 01.10.2018 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2018
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem mé práce je část správy daní, které je podroben každý subjekt na území České republiky, a jejímž účelem je ověření zda tento splnil veškeré své zákonné povinnosti ve vztahu k daním, a zda přiznal správci daně veškerý majetek, který podléhá zdanění.

Jedná se o oprávnění správce daně ve vztahu k pravomoci stanovit výši daně. Za tím účelem je správce daně vybaven oprávněními v rámci vyhledávací činnosti, a je rovněž oprávněn zahájit specifický postup prověření správnosti daňového tvrzení ještě před vyměřením daňové povinnosti. Tyto postupy jsou do značné míry vzájemně provázány.

Ve své práci podávám zevrubnou analýzu těchto institutů jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu a vzájemné provázanosti, s důrazem právě na kontrolní postup. Právní úpravu rozebírám v rámci jejího vývoje, v kontextu právní úpravy Evropské unie, v rámci správní praxe, a především v rámci konkrétních rozsudků správních soudů.

Cílem práce je upozornit daňové subjekty na veškerá rizika, která při využití těchto postupů v praxi hrozí, a upozornění na zákonné limity těchto postupů, které jsou správci daně povinni dodržovat. Tedy poskytnout komplexní zhodnocení současné právní úpravy.

Jsou rozebrány specifika v rámci speciální úpravy v rámci různých druhů daňových povinností. Rovněž je důkladně rozebráno, jakými způsoby se daňové subjekty mohou nezákonnosti na straně správce daně dovolat, čeho se v takových případech domáhat, a jaké jsou dopady takových nezákonností na výsledné rozhodnutí o výši daně. Samostatnou otázkou je finanční kompenzace nezákonnosti správce daně.

Výstupy této analýzy jsou doplněny o komparaci s interními pokyny finanční správy, a autentickými výstupy správce daně. Závěrem se pokusím o úvahy de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Subject of my work is revolving around part of the tax administration process which every tax payer on the territory of Czech Republic needs to undergo in order to verify, whether he/she/it has fullfiled all lawful tax-related responsibilities and provided tax administrators with complete declaration of assets, that are subjected to taxation.

Tax administrator is entitled, in relation to it’s authority, to assess a tax. Pursuing these aims, tax administrator is authorised with powers in the area of tax investigation and is also authorised to initialize complete tax return examination process, even before tax is assessed. At the same time these processess are intertwined into certain extent.

Focus of my work is to provide thorough analysis of these institutions either per se or in their mutual context and interconnection, while trying to maintain high level of emphasis on control procedures. Legal regulation is analysed in the scope of it’s evolution, in the context of legal regulation of European union and, in the scope of administrative practice and especially in the scope of concrete verdicts of administrative courts.

Aim of my work is to highlight potential risks that tax-payer could face through these procedures come into practice, and also to point out legal limitations that tax administrators are obliged to follow, when exercizing these procedures. Therefore the aim is to provide complex evaluation of present legal regulation.

Specific legal regulations of differend kinds of tax duties are taken into examination in this thesis, as well as ways, by which tax-payers can call upon unlawful behaviour from the tax administrator, where they can seek protection if this behaviour takes place and moreover what are the rammifications of this unlawful behaviour on final tax settlement. Financial compensation in the case of unlawful behaviour of tax administrator is dealt with separately in this thesis.

Comparation of internal instructions of Tax administration office and it’s authentic outputs are also included in my analysis. Finally, I will try reasoning in the terms of improving law regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK