Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivita ilustrací knih pro děti
Název práce v češtině: Interaktivita ilustrací knih pro děti
Název v anglickém jazyce: Interactivity of ilustrations in the Children´s Books
Klíčová slova: interaktivita, ilustrace, hra, participace, komunikace, interpretace, vizuální gramotnost, čtenářská gramotnost
Klíčová slova anglicky: interactivity, illustration, game, participation, communication, interpretation, visual literacy, reading literacy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studujte současnou produkci knih pro děti, zaměřte se na interaktivní a aktivizující prvky v nich. Zkoumejte proces, ve kterém si děti s rodiči čtou a prohlíží vybrané knížky. Jak interaktivní prvky mohou rozvíjet dětské vnímání, uvažování o tématu, soustředění, jak motivují děti k další četbě? Jak s takovými prvky zachází děti? Přijdou jim vůbec zajímavé? Hrají ve vnímání roli generační rozdíly? O principech, které objevíte, uvažujte v souvislosti s vizuální i čtenářskou gramotností. Zjištění uplatněte ve výtvarných úkolech, příp. v literární výchově či interdisciplinárně v projektu.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. 1. vyd. Jinočany : H&H Vyšehradská, s.r.o., 2008. 335 s. ISBN 978-80-7319-076-7.
Hník, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2007.
Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 1996
KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 1. vyd. Praha : Argo, Národní galerie v Praze, 2000. 259 s. ISBN 80-7035-155-1.
KOČOVÁ, Kamila. Podoby současné české ilustrace pro nejmenší čtenáře [online]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2011.
MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci : metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. 1. Vyd. Praha : Akademie múzických umění, 2010. 195 s. ISBN 978-80-7331-172-8.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem : průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 1. vyd. Praha : Herrmann a synové, 2009. 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5.
PŘIKRYLOVÁ, Katarína. Vizuální gramotnost. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7290-7.
Text mezi texty (edit. Krejčová, Iva – Hrdina, Martin – Pípová, Kateřina). České Budějovice: nakladatelství Tomáš Halama, 2007.
Turner, Mark. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno: Host, 2005.
Zachová, Alena. Výzva interpretace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
Česká školní inspekce, PIRLS 2011. Dostupné z <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka> [cit. 6. 3. 2014].
Kritické myšlení cz. Dostupné z <http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php> [cit. 6. 3. 2014].
Nakladatelství Baobab. Dostupné z <http://www.baobab-books.net/>[cit. 6. 3. 2014].
Nakladatelství Meander. Dostupné z <http://www.meander.cz/> [cit. 6. 3. 2014].
Předběžná náplň práce
Výzkumná sonda zkoumá proces čtení a prohlížení vybraných ilustrovaných dětských knih s interaktivními prvky. Zkoumá, jak tyto prvky ovlivňují porozumění obsahu a jak s nimi děti zachází, příp. jak si s nimi hrají. Při pozorování společné četby s rodiči zjišťuje, zda a jakou roli ve vnímání ilustrací a jejich obsahu hrají generační rozdíly. Vysledované principy uplatní autorka ve vlastním výtvarném projektu. Pedagogickým kontextem práce jsou rozvoj vizuální a čtenářské gramotnosti a jejich zastoupení v aktuálních kurikulárních dokumentech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis explores the process of children´s viewing and reading of the interactive images and ilustrations of the books for children. How do the interactive components in books affect children? How do they influence the understanding of the content? Are they interesting to children? Do they use them? What role in common perception could play the inter-generational communication? The observed principles are going to be used in the own art project. Development of the visual and reading literacy is the theoretical frame of the text.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK