Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Co jste se dnes učili ve výtvarné výchově?
Název práce v češtině: Co jste se dnes učili ve výtvarné výchově?
Název v anglickém jazyce: What have you learnt in Arts today?
Klíčová slova: výtvarná výchova, učivo, oborová didaktika, případová studie, vzdělávací obsah, kurikulum, RVP ZV, ŠVP ZV, tematický plán, didaktická analýza, reflexe, rozhovor
Klíčová slova anglicky: Art education, teaching and learning specific subject area, case study, pedagogical content, curriculum, lesson planning, analysis of content, reflection, interview
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jaké učivo zařazují učitelé během školního roku? Analýza učiva výtvarné výchovy na ZŠ v průběhu školního roku u vybraných učitelů. Případová studie analyzuje a porovná přístupy jednotlivých učitelů v souvislosti s platnými kurikulárními dokumenty, plánováním výuky. Prozkoumá učivo hodin Vv a jeho strukturu s důrazem na obsah a očekávané výstupy. Vychází z aktuálních oborových výzkumů současného stavu předmětu výtvarná výchova na ZŠ.
Seznam odborné literatury
BRÜCKNEROVÁ, K. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
FULKOVÁ, Marie a Marie NOVOTNÁ. Výtvarná výchova: pro 6. a 7. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. [1. vyd.]. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-591-7.
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H & H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
Lukavský, J. Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. st. ZŠ. In: Metodický portál. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14079/konceptova-analyza-aranzma-vytvarnych-ukolu-na-1.-stupni-zs.html/
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, RVP ZV
Slavík, J. Chrz, V. , Štech, S. et al. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1
Slavík, J., Lukavský, J., Hajdušková, L. Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství Vv. In: Pedagogická orientace 2010, roč. 20, č.4
Standardy pro základní vzdělávání, výtvarná výchova
Slavík, J., Dytrtová, K., Fulková, M. Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe. In: Pedagogika, roč. LX, 2010
Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: MU 2015
Školní vzdělávací plány základních škol
Šobáňová, P. (2011). Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 322–327). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/sobanova.pdf
Švaříček, R. Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, 2017. ISBN 978-80-262-0644-6
Tematické plány pro výtvarnou výchovu
Tomáš Janík et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: MU 2016
Uhl Skřivanová, V. Pedagogika umění - umění pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP 2014. ISBN978-80-7414-663-3

Předběžná náplň práce
Případová studie se bude zabývat analýzou učiva výtvarné výchovy několika vybraných učitelů ZŠ v kontextu platných kurikulárních dokumentů v průběhu školního roku. Bude porovnávat plánované učivo výtvarné výchovy se skutečnými realizacemi žáků s ohledem na osvojené výtvarné kompetence. Pomocí rozhovorů s vybranými učiteli, analýz dokumentů a shromážděných reflexí prozkoumá, jak učitelé zachází s učivem ve Vv, jak ho transformují do konkrétních výtvarných úkolů, zpětně reflektují a hodnotí práce žáků. Zaměří se i na inspirační zdroje vybraných učitelů. Teoretickým východiskem pro zpracování případové studie budou současné výzkumy, zabývající se aktuálním stavem výtvarné výchovy, oborové didaktiky s důrazem na vzdělávací obsah.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The case study analyses the art education content of selected teachers through the school year in context of actual curriculum. The lesson plans are going to be compared with the actual realizations of students, with respect to the expected (art) competencies of themselves. How do the teachers deal with the curriculum and content in art education? The thesis explores that question per interviews with the teachers, document analyses and gathered reflections. It examines the way of dealing with pedagogical content, its transformation into concrete tasks, teacher´s reflection and appreciation of the student works. Inspirational resources of the particular teachers are going to be also covered in this study. The contemporary researches of Art education with emphasis on the pedagogical content are going to be the theoretical basis of processing the case study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK