Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výtvarná výchova a komunita
Název práce v češtině: Výtvarná výchova a komunita
Název v anglickém jazyce: Art education and community
Klíčová slova: komunita, škola, vizuální kultura, angažované umění, umění spolupráce, výtvarná výchova, komunikace, spolupráce, interpretace, interdisciplinarita, projekt
Klíčová slova anglicky: community, school, visual culture, collaborative art, art education, communication, cooperation, interpretation, interdisciplinarity, project
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer
 
 
 
Zásady pro vypracování
V návaznosti na projekt „Kde domov můj?“ Centra současného umění DOX zkoumejte, jak může fungovat škola v rámci komunity. Jak může podporovat zájem žáků o okolí a učit je angažovanosti pomocí umělecky zaměřených projektů? V současném umění hledejte projekty zaměřené na rozvoj komunit, lokální komunikaci a příklady angažovaného umění a interpretujte je. Ve vzdělávacím systému hledejte příklady aktivních škol/učitelů/uskutečněných projektů v oblasti vizuální kultury. Interdisciplinární přesahy výtvarné výchovy a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, příp. průřezových témat. Naplánujte a realizujte vlastní projekt postavený na principech komunikace a angažovanosti.
Seznam odborné literatury
Fišer Z., Havlík V., Horáček, R. Slovem, akcí, obrazem. Brno: MU 2010. ISBN 978-80-210-5389-2
FULKOVÁ, Marie, 2008. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H&H. ISBN 978-80-7319-076-
Geertz, C. Interpretace kultur. Praha: Slon 2000. ISBN 80-85850-89-3
Irwin, R., Bickel.B. et al. The Rhizomatic Relations of A/r/tography, (2006). Studies in Art Education, 48(1), 70-88.
Mirzoeff, N. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1984-4
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013.
Slavík, J., Štech, S., Chrz, V. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1
Švaříček, R. Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, 2017. ISBN 978-80-262-0644-6
ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4.

Předběžná náplň práce
V návaznosti na projekt „Kde domov můj“ Centra současného umění DOX bude zkoumáno, jak může škola fungovat v rámci komunity. Jakým způsobem může škola podporovat zájem žáků o okolí a učit je angažovanosti? V rámci diplomové práce dojde k mapování a interpretování současných uměleckých projektů, zaměřených na rozvoj komunit, komunikaci a lokální změny. Dále budou sledovány interdisplinární přesahy výtvarné výchovy a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Pozornost bude věnována také principům umění spolupráce a angažovaného umění a jejich uplatnění ve školní výtvarné výchově. Naplánován a realizován bude i vlastní projekt postavený na principech komunikace a angažovanosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
What kind of cultural role should school play in community life? Is school engaged or neutral? "Where is my home?“: DOX, Centre for contemporary art´s project. How can the school promote pupil´s interest in their neighborhoods? The thesis search for contemporary art projects focused on community development, communication and local changes and interpret them. The thesis map and study the local engaged school projects. I focuses on interdisciplinary overlaps between arts and citizenship education. Attention will be paid to the principles of collaborative art in school art education. The author will develop and realize its own art project, based on principles of collaborative art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK