Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC analýza léčiv
Název práce v češtině: HPLC analýza léčiv
Název v anglickém jazyce: HPLC Analysis of Drugs
Klíčová slova: léčivo, HPLC, validace, chromatogram
Klíčová slova anglicky: drug, HPLC, validation, chromatogram
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: Ing. Martin Drastík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše.
2. Seznámení se s metodou HPLC a typy používaných kolon.
3. Experimentální vypracování.
4. Shrnutí výsledků a sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development. 2nd ed., John Wiley & Son, New York, 1997.
2. Gritti F., Cavazzini A., Marchetti N., Guiochon G.: J. Chromatogr. A 1157 (2007), 289 - 303.
3. Neue U. D., VanTran K., Iraneta P. C., Alden B. A.: J. Sep. Sci. 26 (2003), 174 – 186.
4. Snyder L.R., Dolan J.W., Carr P.W.: J. Chromatogr. A 1060 (2004), 77-116.
Předběžná náplň práce
Studium doporučené literatury, výběr léčiva podle výzkumných potřeb katedry, vývoj a validace HPLC metody, shrnutí výsledků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of the recommended literature, selection of a drug according to the research requirements of the department, HPLC method development and its validation, survey of results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK