Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtenářské kostky a jejich role v rozvoji čtenářské pregramotnosti
Název práce v češtině: Čtenářské kostky a jejich role v rozvoji čtenářské pregramotnosti
Název v anglickém jazyce: Reading cubes and their role for reading pre-literacy development
Klíčová slova: čtenářská pregramotnost, čtenářské kostky, příběhy z kostek, porozumění textu, vytváření příběhu
Klíčová slova anglicky: reading pre-literacy, reading cubes, story cubes, reading comprehension, storytelling
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2016
Datum zadání: 20.11.2016
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl diplomové práce:
Seznámit se se čtenářskými kostkami podporujícími porozumění texu (Školní čtenářské kluby) a Příběhy z kostek (Story Cubes). Navrhnout jejich využití pro podporu čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku; sestavit konkrétní lekce s různými druhy čtenářských kostek a zrealizovat je s dětmi v mateřské škole; reflektovat svou práci a vyhodnotit práci s nimi – v čem a jakým způsobem pomohly kostky v rozvoji čtenářské pregramotnosti dětem předškolního věku.


Zásady pro vypracování:
1. Teoretická část - Studium odborné literatury k tématům: čtenářská pregramotnost, charakteristiky dětí předškolního věku z hlediska rozvoje čtenářské pregramotnosti, čtenářské kostky podporující porozumění textu (Školní čtenářské kluby), příběhy z kostek (Story cubes).
2. Praktická část: Na základě studia odborné literatury autorka navrhne možnosti, jakým způsobem a k jakým účelům lze využít čtenářské kostky (Čtenářské kluby) i Příběhy z kostek (Story cubes) u dětí předškolního věku k rozvoji čtenářské pregramotnosti (víme, že úspěšně se s nimi pracuji v primárním i sekundární stupni vzdělávání, ale jaký je jejich potenciál v preprimárním vzdělávání?). Autorka poté připraví konkrétní lekce, které bude realizovat s dětmi v mateřské škole, reflektovat je a vyhodnotí je – v čem a jakým způsobem pomohly kostky v rozvoji čtenářské pregramotnosti dětem předškolního věku.

Seznam odborné literatury
Fisher, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
Gebhartová, V. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence u předškolních dětí. In Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (ed. Wildová), Praha: PedF UK.
Homolová, K. Čtenářská propedeutika. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4.
Chaloupka, O. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s.
Krüger, K., Unzeitigová, V. ( 2007). Další strategie k rozvíjení kritického myšlení: Příručka III. Praha: Kritické myšlení.
Učím s radostí. Zkušenosti – lekce – projekty. (2004). Agentura STROM: Praha.
KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. In Pedagogická orientace, n. 4, p. 488–509, nov. 2014. Dostupné z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896/1509
ROG, L. J. Early literacy instruction in kindergarten. Newark, Del.: International Reading Association, c2001. ISBN 0872071693.
Šafránková, K. (2010). Čteme s nečtenáři. In: Kritické listy Roč. 2010, č. 38, s. 16-19.
Tematická zpráva. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot
Tomášková, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

Odborná literatura věnující se předškolní pedagogice a dětské psychologii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK