Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příběhy z kostek a možnosti jejich využití pro rozvoj řečových dovedností dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Příběhy z kostek a možnosti jejich využití pro rozvoj řečových dovedností dětí v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Story cubes and the possibilities of their use for language skills development in kindergarten school
Klíčová slova: řečové dovednosti, komunikace, mateřská škola, příběhy z kostek (story Cubes)
Klíčová slova anglicky: speech and language development, communication, kindergarten, Story Cubes
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2016
Datum zadání: 19.11.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Lucie Zimová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl bakalářské práce:
Seznámit se se čtenářskými kostkami podporujícími porozumění texu (Školní čtenářské kluby) a Příběhy z kostek (Story Cubes). Navrhnout jejich využití pro děti předškolního věku, sestavit konkrétní lekce, zrealizovat je s dětmi předškolního věku, zreflektovat je a navrhnout doporučení pro praxi.


Zásady pro vypracování:
1. Teoretická část: Studium odborné literatury k tématům: charakteristiky dětí předškolního věku, čtenářské kostky podporující porozumění textu (Školní čtenářské kluby), příběhy z kostek (Story cubes).
2. Praktická část: Na základě studia odborné literatury autorka navrhne možnosti, jakým způsobem a k jakým účelům lze využít čtenářské kostky (Čtenářské kluby) i Příběhy z kostek (Story cubes) u dětí předškolního věku. Autorka poté připraví konkrétní lekce, které bude realizovat s dětmi předškolního věku, reflektovat je a navrhne doporučení pro práci se čtenářskými kostkami a Příběhy z kostek u dětí předškolního věku.


Seznam odborné literatury
Fisher, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
Gebhartová, V. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence u předškolních dětí. In Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (ed. Wildová), Praha: PedF UK.
Homolová, K. Čtenářská propedeutika. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4.
Chaloupka, O. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s.
Krüger, K., Unzeitigová, V. ( 2007). Další strategie k rozvíjení kritického myšlení: Příručka III. Praha: Kritické myšlení.
Učím s radostí. Zkušenosti – lekce – projekty. (2004). Agentura STROM: Praha.
KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. In Pedagogická orientace, n. 4, p. 488–509, nov. 2014. Dostupné z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896/1509
Šafránková, K. (2010). Čteme s nečtenáři. In: Kritické listy Roč. 2010, č. 38, s. 16-19.
Tematická zpráva. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot
Tomášková, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

Odborná literatura věnující se předškolní pedagogice a dětské psychologii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK