Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport
Název práce v češtině: Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport
Název v anglickém jazyce: Verification of rhythmic abilities of university students in the field of education and physical education and sport
Klíčová slova: rytmus, hudebně-pohybová výchova, rytmické cítění, faktorová analýza, teorie odpovědi na položku
Klíčová slova anglicky: rhythm, music-movement education, sense of rhythm, factor analysis, item response theory
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viléma Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum a čas obhajoby: 25.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2020
Oponenti: Jana Pelclová
  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Teorie rytmických schopností
Schopnost rytmické percepce
Schopnost rytmické realizace
Testování, testová baterie
Odborná literatura - propojení poznatků kinantropologie a hudební vědy
Seznam odborné literatury
APPELT, K. a J. MIHULE. Kapitoly z pohybové skladby. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 80 s.
BENTLEY, Arnold. Musical ability in children and its measurement. (Reprint.). London: Harrap, 1966. ISBN 0245584536.
BLAHUŠ, P. (1985). Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL.
BRENNAN, R. L. (2001). Generalizability theory. New York: Springer-Verlag.
BRTNÍKOVÁ, M. (2005). Tvorba malých pohybových skladeb. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha.

BRTNÍKOVÁ, M. Modernizace hudebně pohybové výchovy. Disertační práce. Praha: UK FTVS 2008, 179 s.
CARLTON, M. Music in education: A Guide for Parents and Teachers. [online]. 1987, [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=DCGsAgAAQBAJ&pg=PA122&dq=bentley+musical+ability+in+children+and+its+measurement&hl=cs&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAWoVChMIvdq45beayAIVxv8sCh2xvw76#v=onepage&q=bentley%20musical%20ability%20in%20children%20and%20its%20measurement&f=false
CARTER, C. L. (2000). Improvisation in Dance. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 58 (2), 181-190.
DESAIN, P., HONING, H. (2003). The Formation of Rhythmic Categories and Metric Priming. Perception, 32 (3), 341-365.
GETCHELL, N., FORRESTER, L., WHITALL, J. (2001). Individual Differences and Similarities in the Stability, Timing Consistency, and Natural Frequency of Rhythmic Coordinated Actions. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72 (1), 13-21.
GRÜHN, W., GALLEY, N., KLUTH, CH. (2003). Do Mental Speed and Musical Abilities Interact? Annals New York Academy of Sciences 999, 485-496.
CHOUTKA, M. a J. DOVALIL. Sportovní trénink. 2., rozšíř.vyd. Praha: Olympia, 1991, 331 s. Věda pro praxi (Olympia). ISBN 80-7033-099-6.
JELÍNEK, M. (2000). Možnosti rozvoje a hodnocení rovnováhových schopností. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha.
KESZӦCZE E., a kol. Spojenie hudby a pohybu v telesnej kultúre. Bratislava: Ústřední výbor československého svazu tělesné výchovy, 1979.
KORNYSHEVA K., CRAMON D., JACOBSEN T., & R. I. SCHUBOTZ: Tuning-in to the Beat: Aesthetic Appreciation of musical rhythms Correlates with a Premotor Activity Boost. Hum Brain Mapp 31:48–64, 2010.
KOS, B. (1975a). Metodika výzkumu rytmických schopností sportovce. Teorie Praxe tělesné výchovy, 23 (11), 666-673.
KOS, B. (1975b). Výzkum rytmických schopností sportovce. Teorie Praxe tělesné výchovy, 23 (12), 714-720.
KOS, B. Výzkum rytmické schopnosti ve školní tělesné výchově dívek a její vztah k vybraným motorickým ukazatelům. Acta Universitatis Carolinae Gymnica, Vol. 18, 2 – 1982 Pag. 51-61.
KRÖSCHLOVÁ, J. (2002). Výrazový tanec. Praha: IPOS-ARTAMA.
KUBELKA, F. (1964). Cviky pohybové nezávislosti (Asymetrické pohyby). Teorie Praxe tělesné výchovy, 12 (11), 497-502.
KUBŮ, A. (1965). Rozvíjení smyslu pro rytmus v tělesné výchově. Tělesná výchova mládeže, 32 (4), 151-157.
MAROUŠKOVÁ, Z. (2016). Problematika hudebnosti v gymnastických programech na UK FTVS. Nepublikovaná diplomová práce UK FTVS v Praze.
MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X.
MIHULE, J. Rytmus a rhythmos. Acta Universitatis Carolinae Gymnica Vol. 8, 1/1972. Pag. 87-100.
MIHULE, J., APPELT, K. (1963). Rytmus a jeho experimentální výzkum. In Sborník ITVS UK 4, Univerzita Karlova, Praha, 293-319.
MLÍKOVSKÁ, J. (1996). O choreografii. Praha : IPOS – ARTAMA.
MOSELEY, S. (2004). When “Too Little” Is Not Enough: Lessons Learned and Applied From Teaching One-Credit-Hour Dance Methods Courses for Physical Education Majors. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75 (1).
NAZAROV, V.P. (1964). Koordinace pohybů paží a některé zvláštnosti jejího rozvoje u dětí. Tělesná výchova mládeže, 1964/65, 31(1), 4-9.
NOVOTNÁ, V. (1999). Pohybová skladba. Praha: Karolinum.
NOVOTNÁ, Viléma. Gymnastika jako tvůrčí akt. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2116-6.
POLLATOU, E., HIATZITAKI, V., KARADIMOU, K. (2003). Rhytm or music? Contrasting two types of auditory stimuli in the performance of a dancing routine. Perceptual and motor skills, 97 (1), 99-106.
RINNE, M.B., PASANEN, M.E., MIILUNPALO, S.I., & OJA, P. (2001). Test-Retest Reproducibility and Inter-Rater Reliability of a Motor Skill Test Battery for Adults. International Journal of Sports and Medicine, 22, 192-200.
SEASHORE, C. E. Manual of instructions and interpretations for Measures of Musical Talent. [online]. 1919, [cit. 2015-20-12]. Dostupné z: https://archive.org/stream/manualofinstruct00seasuoft#page/n3/mode/2up
SEASHORE, C.E. (1915). The measurement of Musical talent. Music quarterly, 1.
SEASHORE, C.E. (1936). Objective Analysis of Musical Performance. New York.
SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2.
SHMULEVICH, I., POVEL, D.J. (2000). Complexity measures of musical rhythmus. In P. Desain & L. Windsor, Rhythm perception and production: Lisse, 239-244.
SCHWARTZ, P. (2000). Action Research: Dance Improvisation as Dance Technique. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 71 (5), 42-46.
VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 2., aktualiz. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1367-3.
WAGLOW, I. F. (1953). An experiment in social dance testing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 24 (3), 97-101.
Předběžná náplň práce
Metodologie
Disertační práce → podoba pilotní studie
Metoda zpracování výsledků faktorová analýza - klasická teorie testu, teorie odpovědi na položku - dvou-parametrický test, validita, reliabilita
Výstupy DP
Vyhodnocení dílčích a souhrnných výsledků
Vytvoření východiska pro standardizaci vytvořených testů v praxi
Doporučení pro teorii – v oblasti posuzování rytmických schopností
Doporučení pro praxi – zejména pro vzdělávání a výuku
Úkoly a jednotlivé kroky výzkumného projektu
Specifikace oblasti a vytvoření teoretického konceptu, který bude obsahem měření (tzv. BD-behavioural domain).
Tvorba kompletního seznamu příslušných položek měřících zejména námi specifikovanou oblast, tedy BD.
Expertní analýza validity.
Navrhování testů (testové baterie).
Ověřování položek a jejich srozumitelnosti na pilotním vzorku probandů.
Pilotní sběr údajů za účelem posouzení validity a reliability testových položek.
Hodnocení reliability, definování počtu proměnných, konceptů a hodnotitelů.
Posouzení faktoru validity, výběr položek a validizace BD struktury.
Hodnocení obtížnosti a diskriminace testových položek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Methodology
Dissertation → form of pilot study
Results processing method factor analysis - classical test theory, item response theory - two-parametric test, validity, reliability
Dissertation outputs
Evaluation of partial and summary results
Creating a basis for standardization of created tests in practice
Recommendations for theory - in the field of assessing rhythmic abilities
Recommendations for practice - especially for education and teaching
Tasks and individual steps of a research project
Specification of the area and creation of a theoretical concept that will be the content of the measurement (so-called BD-behavioral domain).
Creation of a complete list of relevant items measuring especially the area specified by us, ie BD.
Expert validity analysis.
Test design (test batteries).
Verification of items and their comprehensibility on a pilot sample of probands.
Pilot data collection to assess the validity and reliability of test items.
Reliability assessment, defining the number of variables, concepts and evaluators.
Validity factor assessment, item selection and BD structure validation.
Evaluation of difficulty and discrimination of test items.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK