Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivní komunikace sloučených pracovišť mateřských a základních škol.
Název práce v češtině: Efektivní komunikace sloučených pracovišť mateřských a základních škol.
Název v anglickém jazyce: Effective communication departments merged kindergartens and elementary schools.
Klíčová slova: Komunikace, komunikace v organizaci, komunikační prostředky, elektronická komunikace, interní komunikace
Klíčová slova anglicky: Communication, communication in the Organization, means of communication, electronic communication, internal communication
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 09.09.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového plánu, popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedFUK v Praze. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Seznam odborné literatury
* ŠIKÝŘ M., BOROVEC D., LHOTKOVÁ I. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: Wolters

Kluwer , 2012, 200 s. ISBN 978-80-7357-901-2

* VYBÍRAL Z. Psychologie komunikace, vyd. 2 Praha: Portál, 2009, 320 s. ISBN 978-80-7367-

387-1

* PLAMÍNEK J. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2. vyd. Praha:

Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-4484-1

* LHOTKOVÁ I., TROJAN V., KITZBERGER J. Kompetence řídících pracovníků ve školství. 1. vyd.

Praha: Wolters Kluwer, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7357-899-2.

* ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy :

13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

* TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters

Kluwer, 2014. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 9788074786563.

* SYSLOVÁ, Zora a Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Praha:

Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN

9788073579760.

* HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, c2006. ISBN 8025112500.
Předběžná náplň práce
V mé závěrečné bakalářské práci se zabývám otázkami efektivní komunikace mezi sloučenými pracovišti mateřských a základních škol. Blíže se zaměřuji na průběh komunikace, její efektivitu a používané komunikační prostředky. V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení pojmu komunikace obecně, jaké jsou její cíle a funkce. Dále pak předkládám známé způsoby a formy komunikace v organizaci, zejména ve školách. Zaměřuji se zde na různé komunikační kanály, které jsou využívány ke sdělování informací napříč jednotlivými pracovišti organizace. Dále pak se zabývám elektronickou komunikací a informační systémy, kterými je v dnešní době předáváno největší množství informací.
Při výzkumu byly použity dvě metody šetření. Kombinace dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Získaná data z tohoto šetření mají ukázat, jakým způsobem probíhá ve sloučených mateřských a základních školách komunikace a zdali ji lze pokládat za efektivní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my final thesis I deal with issues of effective communication between the combined work of kindergartens and elementary schools. Closer focus on the process of communication, its effectiveness and used means of communication. The theoretical part focuses on the notion of communication in general, what are its goals and functions. Furthermore, I present known methods and forms of communication in the organization, particularly in schools. I focus here on various communication channels, which are used to communicate information across all the departments of the organization. Then deal with electronic communication and information systems, which today is the largest amount of information transmitted.
5
When a research strategy used two methods of investigation. Combination questionnaire and controlled interview. The data obtained from this survey should show how the proceeds of the merged kindergartens and elementary schools, roads and whether it can be considered effective.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK