Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách
Název práce v češtině: Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách
Název v anglickém jazyce: Ray tracing simulations of wave propagation in planetary magnetospheres
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 01.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Zahrnutí růstu a tlumení vln pomocí numerické analýzy efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln v plazmatu magnetosfér planet Sluneční soustavy.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Elektromagnetické vlny mohou sloužit k výzkumu plazmatického okolí planet Sluneční soustavy, neboť se v jejich magnetosférách mohou šířit na velké vzdálenosti. Přinášejí tak informaci o plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Simulace šíření elektromagnetických vln jsou tak důležitým prostředkem k výzkumu magnetosféry Země a planet Sluneční soustavy. Součástí diplomové práce je studium existujících metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic a meziplanetárních sond. Tyto výsledky budou sloužit k objasnění vzniku pozorovaných elektromagnetických vln ve hvizdovém módu a ke studiu statistických vlastností jejich šíření. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=716
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=716
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK