Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
České stopy v Gorné Orjachovici v Bulharsku
Název práce v češtině: České stopy v Gorné Orjachovici v Bulharsku
Název v anglickém jazyce: Czech Traces in Gorna Orjahovica in Bulgary
Klíčová slova: česká menšina v Bulharsku|migrace|krajanské aktivity|dělnická kolonie|identita
Klíčová slova anglicky: czech minority in Bulgaria|migration|compatriot activities|workers' colony|identity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2016
Datum zadání: 13.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce prostřednictvím terénního výzkumu monitoruje a hodnotí aktuální situaci české menšiny v Gorné Orjachovici v Bulahrsku. Dále toto téma rozšiřuje a obohacuje o další dimenze a problémy jako je historie a vývoj menšiny, česko-bulharské vztahy, nacionalismus, skupinová příslušnost, etnicita, sociální struktura, emigrace, reemigrace, symbolická konstrukce komunity atd. Zvláštní pozornost je v práci věnována spolkové činnosti, která probíhala v české kolonii. Zejména tomu, jaký význam měla pro komunitu samotnou a jakou roli hrála v komunikaci mezi minoritou a místním obyvatelstvem.
Seznam odborné literatury
BROUČEK, Stanislav a GRULICH, Tomáš. Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008). Praha: Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2009. 231 s. ISBN 978-80-86445-26-7.
ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. Studijní texty; sv. 51. ISBN 978-80-7419-053-7.
FATKOVÁ, Gabriela et al. Balkán a nacionalismus: labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2012. 137 s. ISBN 978-80-904846-4-1.
FOLPRECHT, Josef. Naši krajané v cizině. Praha: Václav Petr, 1940. 29 s. Svazky úvah a studií; č. 15.
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka et al. Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv. 1. vyd. Praha: AntropoWeb, 2011. 149 s. AntropoEdice; sv. 1. ISBN 978-80-905098-0-1.
JIREČEK, Konstantin Josef. Cesty po Bulharsku. V Praze: Nákladem Matice české, 1888. xvi, 710 s. Novočeská bibliothéka; č. 27. Spisů musejních; č. 160.
LOZOVIUK, Petr, ed. Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století: příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních identit. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 242 s. Etnologická řada; sv. č. 5. ISBN 978-80-7325-283-0.
MÍČAN, Vladimír. Nevratem v nový svět: o československých osadnících, jejich náboženských, školských, osvětových, hospodář. a j. poměrech v Bulharsku: něco o Čechoslovácích v Jugoslavii a v Maďarsku. V Brně: Časopis Světlo a Pravda, 1934. 184 s. Knižnice Biblické jednoty; [č.] 11.
MORAVCOVÁ, Ilona. Obrázky z dějin českého menšinového školství v zahraničí. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 280 s. Monographica; 5. ISBN 80-7194-892-6.
SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2014. 169 s. ISBN 978-80-246-2567-6.
ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. 108 s. Librix.sk. ISBN 978-80-263-0517-0.
TONCROVÁ, Marta a UHLÍKOVÁ, Lucie. Terénní výzkum etnokulturních tradic: metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 978-80-87112-83-0.
VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7277-397-8.
VACULÍK, Jaroslav. Češi v cizině - emigrace a návrat do vlasti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 73 s. ISBN 80-210-3001-1.
VACULÍK, Jaroslav. Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. 168. ISBN 978-80-210-6982-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK