Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthesis and characterization of new insulin derivatives with altered selectivity for insulin and IGF-1 receptors.
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace nových derivátu insulinu s pozměněnou selektivitou vůči receptorům insulinu a IGF-1.
Název v anglickém jazyce: Synthesis and characterization of new insulin derivatives with altered selectivity for insulin and IGF-1 receptors.
Klíčová slova: insulin, receptor, IGF, syntéza, vazba
Klíčová slova anglicky: insulin, receptor, IGF, synthesis, binding
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Jiráček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2016
Datum zadání: 07.02.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Oponenti: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Receptor insulinu (IR) existuje ve dvou izoformách (IR-A a IR-B) lišících se tkáňovou distribucí a možná i funkcí, tzn. jejich odpovědí na vazbu insulinu. Zatímco IR-A spouští zejména mitogenní procesy vedoucí k dělení a proliferaci buněk, IR-B spouští metabolické procesy vedoucí zejména ke vstupu molekul glukosy z krve do nitra svalových a tukových buněk. Insulin se může slaběji vázat i na receptor pro růstový faktor IGF-1, který je zodpovědný hlavně za procesy spojené s vývojem a růstem organismu. Deriváty insulinu vážící se selektivně pouze na jeden z receptorů by měly velký význam pro studium receptorů, ale potenciálně i pro léčbu nemocí jako je cukrovka nebo rakovina. V této práci využijeme našich zkušeností ve studiu struktury a aktivity insulinu pro návrh, přípravu a biologickou charakterizaci nových derivátů insulinu s pozměněnou specifitou vůči jednotlivým receptorům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Insulin receptor (IR) exists in two isoforms (IR-A and IR-B), which differ in the tissue distribution and probably also in their function, i.e. in their response to insulin binding. IR-A activates mainly mitogenic processes and IR-B triggers mainly metabolic effects resulting in the glucose uptake by muscle and fat cells. Insulin can weakly bind also to the receptor for IGF-1, a growth factor involved in the regulation of growth and development. Insulin derivatives selectively binding only to one of the receptors would be interesting for the study of the receptors but also potentially for the treatment of diseases such as diabetes or cancer. Here we will use our experience in the structure-activity studies of insulin for the design, synthesis and biological characterization of new insulin derivatives with altered specificity for insulin and IGF-1 receptors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK