Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hranice svobody umělecké tvorby v české společnosti
Název práce v češtině: Hranice svobody umělecké tvorby v české společnosti
Název v anglickém jazyce: Limitations of freedom of artistic work in Czech society
Klíčová slova: Svoboda projevu, Umění, Hraniční případy umělecké tvorby
Klíčová slova anglicky: Freedom of expression, Art, Controversial art
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2016
Datum zadání: 10.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 15:00
Místo konání obhajoby: 242
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se jako celek zabývá střety svobody umělecké tvorby s právními normami a zkoumá, jak projednávání těchto střetů před orgány veřejné moci ovlivňuje mínění společnosti. Nejdříve jsou v práci rozebrány teoretické základy pojmů svobody projevu a umění. Pomocí rozdílných právních i mimoprávních disciplín je pojem rozčleněn na několik částí, díky kterým je možné lépe rozebrat a pojmenovat jeho klíčové aspekty, jako je umělecká tvorba v estetickém slova smyslu a svoboda projevu jako pojem teorie práva.
V druhé části se práce zabývá právní úpravou svobody projevu a svobody umělecké tvorby vmezinárodních i vnitrostátních dokumentech, jejich vzájemnými vztahy v systému práva a na ně navazující rozhodovací praxí.
Jádro této diplomové práce tvoří její třetí část, která rozebírá do tří okruhů rozdělené mediálně známé výstupy tuzemské rozhodovací praxe v oblasti svobody umělecké tvorby a srovnává je s odpověďmi dotazovaného vzorku respondentů spolu se subjektivním pohledem autora této práce.
Tato práce tedy sleduje hranice svobody umělecké tvorby se souborem právních norem a jiných společenských vztahů a následně hodnotí její vliv na postoj vybraného vzorku společnosti k hraničním formám vybraných uměleckých projevů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to investigate and identify the present status of relations between a freedom of an artistic work and a legal system of the Czech Republic with reflection of the the way the legal proceedings can affect a public opinion on artistic work. In order to delineate and understand key aspects of the freedom of expression and of the artistic work is the opening theoretical chapter of the thesis divided into two major segments using jurisprudence and aesthetics separately.
The goal intended to be attained in the second chapter of this thesis is to identify the characteristics of freedom of artistic work in the most significant international treaties and national constitutional legislative system. Furthermore the chapter links the legislation to judicial practice of European Court of Human Rights, European Court of Justice and the Constitutional Court of the Czech Republic.
The core part of the thesis consists of major Czech art vs. law cases divided into three topics by the kind of artistic expression. All cases were chosen for the influence they have had on forming of the author‘s of this thesis opinions on controversial art.
Presented cases were compared to results of a public opinion questionnaire to evaluate the impact of chosen cases on opinions of selected sample of respondents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK